Ґллилyіа, Rе7.
1 И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
2 Кто2 возглаг0летъ си6лы гDни, слы6шаны сотвори1тъ вс‰ хвалы6 є3гw2;
3 Бlжeни хранsщіи сyдъ и3 творsщіи прaвду во всsкое врeмz.
4 Помzни2 нaсъ, гDи, во бlговолeніи людjй твои1хъ, посэти2 нaсъ спcніемъ твои1мъ,
5 ви1дэти во блaгости и3збр†нныz тво‰, возвесели1тисz въ весeліи kзhка твоегw2, хвали1тисz съ достоsніемъ твои1мъ.
6 Согрэши1хомъ со nтцы6 нaшими, беззак0нновахомъ, непрaвдовахомъ:
7 nтцы2 нaши во є3гЂптэ не разумёша чудeсъ твои1хъ, ни помzнyша мн0жества млcти твоеS: и3 преwгорчи1ша восходsще въ чермн0е м0ре.
8 И# сп7сE и5хъ и4мене своегw2 рaди, сказaти си1лу свою2:
9 и3 запрети2 чермн0му м0рю, и3 и3зсsче: и3 настaви [преведE] | въ бeзднэ ћкw въ пустhни.
10 И# сп7сE | и3з8 руки2 ненави1дzщихъ и3 и3збaви | и3з8 руки2 врагHвъ.
11 Покры2 водA стужaющыz и5мъ: ни є3ди1нъ t ни1хъ и3збhсть.
12 И# вёроваша словеси2 є3гw2 и3 воспёша хвалY є3гw2.
13 Ўскори1ша, забhша дэлA є3гw2, не стерпёша совёта є3гw2:
14 и3 похотёша желaнію въ пустhни и3 и3скуси1ша бGа въ безв0днэй.
15 И# дадE и5мъ прошeніе и4хъ, послA сhтость въ дyшы и4хъ.
16 И# прогнёваша мwmсeа въ станY, ґарHна с™aго гDнz.
17 Tвeрзесz землS и3 пожрE даfaна и3 покры2 на с0нмищи ґвірHна:
18 и3 разжжeсz џгнь въ с0нмэ и4хъ, плaмень попали2 грёшники.
19 И# сотвори1ша телцA въ хwри1вэ и3 поклони1шасz и3стукaнному:
20 и3 и3змэни1ша слaву є3гw2 въ под0біе телцA kдyщагw травY.
21 И# забhша бGа сп7сaющаго и5хъ, сотв0ршаго вє1ліz во є3гЂптэ,
22 чудесA въ земли2 хaмовэ, стр†шнаz въ м0ри чермнёмъ.
23 И# речE потреби1ти и5хъ, ѓще не бы2 мwmсeй и3збрaнный є3гw2 стaлъ въ сокрушeніи пред8 ни1мъ, возврати1ти ћрость є3гw2, да не погуби1тъ и5хъ.
24 И# ўничижи1ша зeмлю желaнную, не ћша вёры словеси2 є3гw2:
25 и3 пороптaша въ селeніихъ свои1хъ, не ўслhшаша глaса гDнz.
26 И# воздви1же рyку свою2 на нS, низложи1ти | въ пустhни,
27 и3 низложи1ти сёмz и4хъ во kзhцэхъ, и3 расточи1ти | въ страны6.
28 И# причасти1шасz веельфегHру и3 снэд0ша жє1ртвы мeртвыхъ:
29 и3 раздражи1ша є3го2 въ начинaніихъ свои1хъ, и3 ўмн0жисz въ ни1хъ падeніе.
30 И# стA фінеeсъ и3 ўми1лостиви, и3 престA сёчь:
31 и3 вмэни1сz є3мY въ прaвду, въ р0дъ и3 р0дъ до вёка.
32 И# прогнёваша є3го2 на водЁ прерэкaніz, и3 њѕл0бленъ бhсть мwmсeй и4хъ рaди:
33 ћкw преwгорчи1ша дyхъ є3гw2 и3 рaзнствова ўстнaма свои1ма.
34 Не потреби1ша kзhки, ±же речE гDь и5мъ.
35 И# смэси1шасz во kзhцэхъ и3 навык0ша дэлHмъ и4хъ:
36 и3 пораб0таша и3стук†ннымъ и4хъ, и3 бhсть и5мъ въ соблaзнъ.
37 И# пожр0ша сhны сво‰ и3 дщє1ри сво‰ бэсовHмъ,
38 и3 проліsша кр0вь непови1нную, кр0вь сынHвъ свои1хъ и3 дщeрей, ±же пожр0ша и3стук†ннымъ хана†нскимъ: и3 ўбіeна бhсть землS и4хъ кровьми2
39 и3 њскверни1сz въ дёлэхъ и4хъ: и3 соблуди1ша въ начинaніихъ свои1хъ.
40 И# разгнёвасz ћростію гDь на лю1ди сво‰ и3 њмерзи2 достоsніе своE:
41 и3 предадE | въ рyки врагHвъ, и3 њбладaша и4ми ненави1дzщіи и5хъ.
42 И# стужи1ша и5мъ врази2 и4хъ: и3 смири1шасz под8 рукaми и4хъ.
43 Мн0жицею и3збaви |: тjи же преwгорчи1ша є3го2 совётомъ свои1мъ, и3 смири1шасz въ беззак0ніихъ свои1хъ.
44 И# ви1дэ гDь, внегдA скорбёти и5мъ, внегдA ўслhшаше молeніе и4хъ:
45 и3 помzнY завётъ св0й, и3 раскazсz по мн0жеству млcти своеS:
46 и3 дадE | въ щедрHты пред8 всёми плэни1вшими |.
47 Сп7си1 ны, гDи, б9е нaшъ, и3 собери1 ны t kзы6къ, и3сповёдатисz и4мени твоемY с™0му, хвали1тисz во хвалЁ твоeй.
48 Блгcвeнъ гDь бGъ ї}левъ t вёка и3 до вёка. И# рекyтъ вси2 лю1діе: бyди, бyди.