Пёснь степeней, Rк7№.
1 Возвесели1хсz њ рeкшихъ мнЁ: въ д0мъ гDень п0йдемъ.
2 Стоsще бsху н0ги нaшz во дв0рэхъ твои1хъ, їеrли1ме.
3 Їеrли1мъ зи1ждемый ћкw грaдъ, є3мyже причaстіе є3гw2 вкyпэ.
4 Тaмw бо взыд0ша кwлёна, кwлёна гDнz, свидёніе ї}лево, и3сповёдатисz и4мени гDню:
5 ћкw тaмw сэд0ша прест0ли на сyдъ, прест0ли въ домY дв7довэ.
6 Вопроси1те же ±же њ ми1рэ їеrли1ма: и3 nби1ліе лю1бzщымъ тS.
7 Бyди же ми1ръ въ си1лэ твоeй, и3 nби1ліе въ столпостэнaхъ твои1хъ.
8 Рaди брaтій мои1хъ и3 бли1жнихъ мои1хъ глаг0лахъ ќбw ми1ръ њ тебЁ.
9 Д0му рaди гDа бGа нaшегw взыскaхъ бlг†z тебЁ.