Пёснь степeней, Rк7G.
1 Ћкw ѓще не гDь бы бhлъ въ нaсъ, да речeтъ ќбw ї}ль:
2 ћкw ѓще не гDь бы бhлъ въ нaсъ, внегдA востaти человёкwмъ на ны2, u5бо живhхъ пожeрли бhша нaсъ:
3 внегдA прогнёватисz ћрости и4хъ на ны2, u5бо водA потопи1ла бы нaсъ.
4 Пот0къ прeйде душA нaша:
5 u5бо прeйде душA нaша в0ду непостоsнную.
6 Блгcвeнъ гDь, и4же не дадE нaсъ въ лови1тву зубHмъ и4хъ.
7 ДушA нaша ћкw пти1ца и3збaвисz t сёти ловsщихъ: сёть сокруши1сz, и3 мы2 и3збaвлени бhхомъ.
8 П0мощь нaша во и4мz гDа, сотв0ршагw нeбо и3 зeмлю.