Ґллилyіа, Rlд7.
1 Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, раби2 гDа,
2 стоsщіи во хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw.
3 Хвали1те гDа, ћкw блaгъ гDь: п0йте и4мени є3гw2, ћкw добро2:
4 ћкw їaкwва и3збрA себЁ гDь, ї}лz въ достоsніе себЁ:
5 ћкw ѓзъ познaхъ, ћкw вeлій гDь, и3 гDь нaшъ над8 всёми бHги:
6 вс‰, є3ли6ка восхотЁ гDь, сотвори2 на нб7си2 и3 на земли2, въ морsхъ и3 во всёхъ бeзднахъ.
7 ВозводS w4блаки t послёднихъ земли2, мHлніи въ д0ждь сотвори2, и3зводsй вётры t сокр0вищъ свои1хъ.
8 И$же порази2 пeрвенцы є3гЂпєтскіz t человёка до скотA:
9 послA знaмєніz и3 чудесA посредЁ тебє2, є3гЂпте, на фараHна и3 на вс‰ рабы6 є3гw2.
10 И$же порази2 kзhки мнHги и3 и3зби2 цари6 крBпки:
11 сиHна царS ґморрeйска и3 w4га царS васaнска, и3 вс‰ ц†рствіz хана†нска:
12 и3 дадE зeмлю и4хъ достоsніе, достоsніе ї}лю лю1демъ свои6мъ.
13 ГDи, и4мz твоE въ вёкъ, и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ:
14 ћкw суди1ти и4мать гDь лю1демъ свои6мъ, и3 њ рабёхъ свои1хъ ўм0литсz.
15 Јдwли kзы6къ сребро2 и3 злaто, дэлA рyкъ человёческихъ:
16 ўстA и4мутъ, и3 не возглаг0лютъ: џчи и4мутъ, и3 не ќзрzтъ:
17 ќши и4мутъ, и3 не ўслhшатъ: нижe бо є4сть дyхъ во ўстёхъ и4хъ.
18 Под0бни и5мъ да бyдутъ творsщіи | и3 вси2 надёющіисz на нS.
19 Д0ме ї}левъ, благослови1те гDа: д0ме ґарHнь, благослови1те гDа: д0ме леvjинъ, благослови1те гDа:
20 боsщіисz гDа, благослови1те гDа.
21 Блгcвeнъ гDь t сіHна, живhй во їеrли1мэ.