Ґллилyіа, Rlе7.
1 И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
2 И#сповёдайтесz бGу богHвъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
3 И#сповёдайтесz гDеви господeй: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
4 Сотв0ршему чудесA вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
5 Сотв0ршему небесA рaзумомъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
6 Ўтверди1вшему зeмлю на водaхъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
7 Сотв0ршему свэти6ла вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
8 с0лнце во w4бласть днE: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
9 лунY и3 ѕвёзды во w4бласть н0щи: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
10 Порази1вшему є3гЂпта съ пeрвєнцы є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
11 и3 и3звeдшему ї}лz t среды2 и4хъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
12 рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
13 Раздёльшему чермн0е м0ре въ раздэлє1ніz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
14 и3 провeдшему ї}лz посредЁ є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
15 и3 и3стрsсшему фараHна и3 си1лу є3гw2 въ м0ре чермн0е: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
16 Провeдшему лю1ди сво‰ въ пустhни: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
17 Порази1вшему цари6 вє1ліz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
18 И# ўби1вшему цари6 крBпкіz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
19 сиHна царS ґморрeйска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
20 и3 w4га царS васaнска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
21 И# дaвшему зeмлю и4хъ достоsніе: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
22 достоsніе ї}лю рабY своемY: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
23 Ћкw во смирeніи нaшемъ помzнy ны гDь: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
24 И# и3збaвилъ ны2 є4сть t врагHвъ нaшихъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
25 даsй пи1щу всsкой пл0ти: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
26 И#сповёдайтесz бGу нбcному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.