Ґллилyіа, ґггeа и3 захaріи, Rм7}.
1 Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ.
2 Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2: хвали1те є3го2, вс‰ си6лы є3гw2.
3 Хвали1те є3го2, с0лнце и3 лунA: хвали1те є3го2 вс‰ ѕвёзды и3 свётъ.
4 Хвали1те є3го2, нб7сA нб7съ и3 водA, ћже превhше небeсъ.
5 Да восхвaлzтъ и4мz гDне: ћкw т0й речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 создaшасz.
6 Постaви | въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка: повелёніе положи2, и3 не ми1мw и4детъ.
7 Хвали1те гDа t земли2, ѕмjеве и3 вс‰ бє1здны:
8 џгнь, грaдъ, снёгъ, г0лоть, дyхъ бyренъ, твор‰щаz сл0во є3гw2:
9 г0ры и3 вси2 х0лми, древA плодонHсна и3 вси2 кeдри:
10 ѕвёріе и3 вси2 ск0ти, гaди и3 пти6цы перн†ты:
11 цaріе зeмстіи и3 вси2 лю1діе, кн‰зи и3 вси2 судіи6 зeмстіи:
12 ю4нwши и3 дBвы, стaрцы съ ю4нотами.
13 Да восхвaлzтъ и4мz гDне: ћкw вознесeсz и4мz тогw2 є3ди1нагw, и3сповёданіе є3гw2 на земли2 и3 на нб7си2.
14 И# вознесeтъ р0гъ людjй свои1хъ: пёснь всBмъ прпdбнымъ є3гw2, сыновHмъ ї}лєвымъ, лю1демъ приближaющымсz є3мY.