1 Pал0мъ пёсни сынHвъ корeовыхъ, вторhz суббHты, м7з7.
2 Вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2 во грaдэ бGа нaшегw, въ горЁ с™ёй є3гw2,
3 бlгокорeннымъ рaдованіемъ всеS земли2: г0ры сіHнскіz, рeбра сёверwва, грaдъ цRS вели1кагw.
4 БGъ въ тsжестэхъ [во хрaмэхъ] є3гw2 знaемь є4сть, є3гдA заступaетъ и5.
5 Ћкw сE, цaріе зeмстіи собрaшасz, снид0шасz вкyпэ:
6 тjи ви1дэвше тaкw, ўдиви1шасz, смzт0шасz, подвиг0шасz:
7 трeпетъ пріsтъ | тaмw, бwлёзни ћкw раждaющіz.
8 Дyхомъ бyрнымъ сокруши1ши корабли6 fарс‡йскіz.
9 Ћкоже слhшахомъ, тaкw и3 ви1дэхомъ во грaдэ гDа си1лъ, во грaдэ бGа нaшегw: бGъ њсновA и3 въ вёкъ.
10 Пріsхомъ, б9е, млcть твою2 посредЁ людjй твои1хъ.
11 По и4мени твоемY, б9е, тaкw и3 хвалA твоS на концaхъ земли2: прaвды и3сп0лнь десни1ца твоS.
12 Да возвесели1тсz горA сіHнскаz, и3 да возрaдуютсz дщє1ри їудє1йскіz, судeбъ рaди твои1хъ, гDи.
13 Њбыди1те сіHнъ и3 њбыми1те є3го2, повёдите въ столпёхъ є3гw2:
14 положи1те сердцA в†ша въ си1лу є3гw2, и3 раздэли1те д0мы є3гw2, ћкw да повёсте въ р0дэ и3нёмъ.
15 Ћкw т0й є4сть бGъ нaшъ во вёкъ и3 въ вёкъ вёка: т0й ўпасeтъ нaсъ во вёки.