1 Въ конeцъ, въ пёснехъ рaзума дв7ду,
2 внегдA пріити2 зіфeємъ и3 рещи2 саyлови: не сe ли, дв7дъ скрhсz въ нaсъ; н7G.
3 Б9е, во и4мz твоE сп7си1 мz и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми.
4 Б9е, ўслhши моли1тву мою2, внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ:
5 ћкw чyждіи востaша на мS, и3 крёпцыи взыскaша дyшу мою2, и3 не предложи1ша бGа пред8 соб0ю.
6 Сe бо, бGъ помогaетъ ми2, и3 гDь застyпникъ души2 моeй:
7 tврати1тъ ѕл†z врагHмъ мои6мъ: и4стиною твоeю потреби2 и5хъ.
8 В0лею пожрY тебЁ, и3сповёмсz и4мени твоемY, гDи, ћкw бlго:
9 ћкw t всsкіz печaли и3збaвилъ мS є3си2, и3 на враги2 мо‰ воззрЁ џко моE.