1 Въ конeцъ, въ пёснехъ, дв7ду pал0мъ, ….
2 Ўслhши, б9е, молeніе моE, вонми2 моли1твэ моeй:
3 t конє1цъ земли2 къ тебЁ воззвaхъ, внегдA ўны2 сeрдце моE: на кaмень вознeслъ мS є3си2, настaвилъ мS є3си2,
4 ћкw бhлъ є3си2 ўповaніе моE, ст0лпъ крёпости t лицA врaжіz.
5 Вселю1сz въ селeніи твоeмъ во вёки, покрhюсz въ кр0вэ кри1лъ твои1хъ.
6 Ћкw ты2, б9е, ўслhшалъ є3си2 моли6твы мо‰, дaлъ є3си2 достоsніе боsщымсz и4мене твоегw2.
7 Дни6 на дни6 царє1вы приложи1ши, лBта є3гw2 до днE р0да и3 р0да.
8 Пребyдетъ въ вёкъ пред8 бGомъ: млcть и3 и4стину є3гw2 кто2 взhщетъ;
9 Тaкw воспою2 и4мени твоемY во вёки, воздaти ми2 моли6твы мо‰ дeнь t днE.