Њкончaшасz пBсни дв7да, сhна їессeова. Pал0мъ ґсaфу, о7в7.
1 К0ль бlгъ бGъ ї}левъ пр†вымъ сeрдцемъ.
2 Мои1 же вмaлэ не подвижaстэсz н0зэ: вмaлэ не проліsшасz стwпы2 мо‰:
3 ћкw возревновaхъ на беззакHнныz, ми1ръ грёшникwвъ зрS:
4 ћкw нёсть восклонeніz въ смeрти и4хъ и3 ўтверждeніz въ рaнэ и4хъ:
5 въ трудёхъ человёческихъ не сyть, и3 съ человBки не пріи1мутъ рaнъ.
6 Сегw2 рaди ўдержA | гордhнz и4хъ до концA: њдёzшасz непрaвдою и3 нечeстіемъ свои1мъ.
7 И#зhдетъ ћкw и3з8 тyка непрaвда и4хъ: преид0ша въ люб0вь сeрдца.
8 Помhслиша и3 глаг0лаша въ лукaвствэ, непрaвду въ высотY глаг0лаша:
9 положи1ша на небеси2 ўстA сво‰, и3 љзhкъ и4хъ прeйде по земли2.
10 Сегw2 рaди њбратsтсz лю1діе мои2 сёмw, и3 днjе и3сп0лнени њбрsщутсz въ ни1хъ.
11 И# рёша: кaкw ўвёдэ бGъ; и3 ѓще є4сть рaзумъ въ вhшнэмъ;
12 СE, сjи грBшницы и3 гобзyющіи въ вёкъ ўдержaша богaтство.
13 И# рёхъ: є3дA [u5бо] всyе њправди1хъ сeрдце моE и3 ўмhхъ въ непови1нныхъ рyцэ мои2,
14 и3 бhхъ ћзвенъ вeсь дeнь, и3 њбличeніе моE на ќтренихъ;
15 Ѓще глаг0лахъ, повёмъ тaкw: сE, р0ду сынHвъ твои1хъ, є3мyже њбэщaхсz [сE, р0ду сынHвъ твои1хъ преступи1хъ]:
16 и3 непщевaхъ разумёти: сіE трyдъ є4сть предо мн0ю,
17 д0ндеже вни1ду во с™и1ло б9іе и3 разумёю въ послBднzz и4хъ.
18 Nбaче за льщє1ніz и4хъ положи1лъ є3си2 и5мъ ѕл†z, низложи1лъ є3си2 |, внегдA разгордёшасz.
19 Кaкw бhша въ запустёніе; внезaпу и3зчез0ша, погиб0ша за беззак0ніе своE.
20 Ћкw с0ніе востаю1щагw, гDи, во грaдэ твоeмъ w4бразъ и4хъ ўничижи1ши.
21 Ћкw разжжeсz сeрдце моE, и3 ўтрHбы мо‰ и3змэни1шасz:
22 и3 ѓзъ ўничижeнъ, и3 не разумёхъ, ск0тенъ бhхъ ў тебє2.
23 И# ѓзъ вhну съ тоб0ю: ўдержaлъ є3си2 рyку деснyю мою2,
24 и3 совётомъ твои1мъ настaвилъ мS є3си2, и3 со слaвою пріsлъ мS є3си2.
25 Чт0 бо ми2 є4сть на нб7си2; и3 t тебє2 что2 восхотёхъ на земли2;
26 И#зчезE сeрдце моE и3 пл0ть моS, б9е сeрдца моегw2, и3 чaсть моS, б9е, во вёкъ.
27 Ћкw сE, ўдалsющіи себE t тебє2 поги1бнутъ: потреби1лъ є3си2 всsкаго любодёющаго t тебє2.
28 Мнё же прилэплsтисz бGови блaго є4сть, полагaти на гDа ўповaніе моE, возвэсти1ти ми2 вс‰ хвалы6 тво‰, во вратёхъ дщeре сіHни.