1 Въ конeцъ, њ точи1лэхъ, pал0мъ дв7ду, }.
2 ГDи гDь нaшъ, ћкw чyдно и4мz твоE по всeй земли2, ћкw взsтсz великолёпіе твоE превhше нб7съ.
3 И#з8 ќстъ младeнєцъ и3 ссyщихъ соверши1лъ є3си2 хвалY, вр†гъ твои1хъ рaди, є4же разруши1ти врагA и3 мeстника.
4 Ћкw ўзрю2 небесA, дэлA пє1рстъ твои1хъ, лунY и3 ѕвёзды, ±же ты2 њсновaлъ є3си2:
5 что2 є4сть человёкъ, ћкw п0мниши є3го2; и3ли2 сhнъ человёчь, ћкw посэщaеши є3го2;
6 Ўмaлилъ є3си2 є3го2 мaлымъ чи1мъ t ѓгGлъ, слaвою и3 чeстію вэнчaлъ є3си2 є3го2:
7 и3 постaвилъ є3си2 є3го2 над8 дёлы рукY твоє1ю, вс‰ покори1лъ є3си2 под8 н0зэ є3гw2:
8 џвцы и3 волы2 вс‰, є3щe же и3 скоты2 польск‡z,
9 пти6цы небє1сныz и3 ры6бы морск‡z, преходsщыz стєзи2 морск‡z.
10 ГDи гDь нaшъ, ћкw чyдно и4мz твоE по всeй земли2.