1 Въ конeцъ, њ точи1лэхъ, pал0мъ ґсaфу, п7.
2 Рaдуйтесz бGу пом0щнику нaшему, воскли1кните бGу їaкwвлю:
3 пріими1те pал0мъ и3 дади1те тmмпaнъ, pалти1рь красeнъ съ гyсльми:
4 воструби1те въ новомcчіи труб0ю, во бlгознамени1тый дeнь прaздника вaшегw:
5 ћкw повелёніе ї}леви є4сть, и3 судбA бGу їaковлю.
6 Свидёніе во їHсифэ положи2 є5, внегдA и3зhти є3мY t земли2 є3гЂпетскіz: љзhка, є3гHже не вёдzше, ўслhша.
7 Tsтъ t брeмене хребeтъ є3гw2: рyцэ є3гw2 въ коши2 пораб0тастэ.
8 Въ ск0рби призвaлъ мS є3си2, и3 и3збaвихъ тS: ўслhшахъ тS въ тaйнэ бyрнэ: и3скуси1хъ тS на водЁ прерэкaніz.
9 Слhшите, лю1діе мои2, и3 засвидётелствую вaмъ, ї}лю, ѓще послyшаеши менє2:
10 не бyдетъ тебЁ б0гъ н0въ, нижE поклони1шисz б0гу чуждeму.
11 Ѓзъ бо є4смь гDь бGъ тв0й, и3зведhй тS t земли2 є3гЂпетскіz: разшири2 ўстA твоS, и3 и3сп0лню |.
12 И# не послyшаша лю1діе мои2 глaса моегw2, и3 ї}ль не внsтъ ми2:
13 и3 tпусти1хъ | по начинaніємъ сердeцъ и4хъ, п0йдутъ въ начинaніихъ свои1хъ.
14 Ѓще бhша лю1діе мои2 послyшали менє2, ї}ль ѓще бы въ пути6 мо‰ ходи1лъ:
15 ни њ чес0мже ќбw враги2 є3гw2 смири1лъ бhхъ, и3 на њскорблsющыz и5хъ возложи1лъ бhхъ рyку мою2.
16 Врази2 гDни солгaша є3мY, и3 бyдетъ врeмz и4хъ въ вёкъ:
17 и3 напитA и5хъ t тyка пшени1чна, и3 t кaмене мeда насhти и5хъ.