Pал0мъ ґсaфу, п7№.
1 БGъ стA въ с0нмэ богHвъ, посредё же б0ги разсyдитъ.
2 Док0лэ сyдите непрaвду, и3 ли1ца грёшникwвъ пріeмлете;
3 Суди1те си1ру и3 ўб0гу, смирeна и3 ни1ща њправдaйте:
4 и3зми1те ни1ща и3 ўб0га, и3з8 руки2 грёшничи и3збaвите є3го2.
5 Не познaша, нижE ўразумёша, во тмЁ х0дzтъ: да подви1жатсz вс‰ њснов†ніz земли2.
6 Ѓзъ рёхъ: б0зи є3стE, и3 сhнове вhшнzгw вси2:
7 вh же ћкw человёцы ўмирaете, и3 ћкw є3ди1нъ t кнzзeй пaдаете.
8 Воскrни2, б9е, суди2 земли2: ћкw ты2 наслёдиши во всёхъ kзhцэхъ.