1 Пёснь pалмA ґсaфу, п7в7.
2 Б9е, кто2 ўпод0битсz тебЁ; не премолчи2, нижE ўкроти2 [нижE ўкроти1сz], б9е:
3 ћкw сE, врази2 твои2 возшумёша, и3 ненави1дzщіи тS воздвиг0ша главY.
4 На лю1ди тво‰ лукaвноваша в0лею, и3 совэщaша на с™ы6z тво‰.
5 Рёша: пріиди1те и3 потреби1мъ | t kзы6къ, и3 не помzнeтсz и4мz ї}лево ктомY.
6 Ћкw совэщaша є3диномышлeніемъ вкyпэ, на тS завётъ завэщaша:
7 селє1ніz їдумє1йска и3 їсмaиліте, мwaвъ и3 ґгaрzне,
8 гевaлъ и3 ґммHнъ и3 ґмали1къ, и3ноплемє1нницы съ живyщими въ тЂрэ:
9 и4бо и3 ґссyръ пріи1де съ ни1ми, бhша въ заступлeніе сыновHмъ лHтwвымъ:
10 сотвори2 и5мъ ћкw мадіaму и3 сісaрэ, ћкw їавjму въ пот0цэ кjссовэ:
11 потреби1шасz во ґендHрэ, бhша ћкw гн0й земнhй.
12 Положи2 кнsзи и4хъ ћкw њри1ва и3 зи1ва, и3 зевeа и3 салмaна, вс‰ кн‰зи и4хъ,
13 и4же рёша: да наслёдимъ себЁ с™и1лище б9іе.
14 Б9е м0й, положи2 | ћкw к0ло, ћкw тр0сть пред8 лицeмъ вётра.
15 Ћкw џгнь попалszй дубр†вы, ћкw плaмень пожигazй г0ры:
16 тaкw поженeши | бyрею твоeю, и3 гнёвомъ твои1мъ смzтeши |.
17 И#сп0лни ли1ца и4хъ безчeстіz, и3 взhщутъ и4мене твоегw2, гDи.
18 Да постыдsтсz и3 смzтyтсz въ вёкъ вёка, и3 посрaмzтсz и3 поги1бнутъ.
19 И# да познaютъ, ћкw и4мz тебЁ гDь, ты2 є3ди1нъ вhшній по всeй земли2.