1 Ґпокaлmpісъ [tкровeніе] ї}са хrтA, є3г0же [є4же] дадE є3мY бGъ, показaти рабHмъ свои1мъ, и5мже подобaетъ бhти вск0рэ. И# сказA, послaвъ чрез8 ѓгGла своего2 рабY своемY їwaнну,
2 и4же свидётелствова сл0во б9іе и3 свидётелство ї}съ хrт0во, и3 є3ли6ка ви1дэ.
3 Бlжeнъ чтhй, и3 слhшащіи словесA прbр0чествіz, и3 соблюдaющіи пи6санаz въ нeмъ: врeмz бо бли1з8.
4 Їwaннъ седми1мъ цRквамъ, ±же сyть во ґсjи: блгdть вaмъ и3 ми1ръ t сyщагw, и3 и4же бЁ, и3 грzдyщагw, и3 t седми2 духHвъ, и5же пред8 пrт0ломъ є3гw2 сyть,
5 и3 t ї}са хrтA, и4же є4сть свидётель вёрный, пeрвенецъ и3з8 мeртвыхъ и3 кн7зь царeй земнhхъ: лю1бzщу ны2 и3 њмhвшу нaсъ t грBхъ нaшихъ кр0вію своeю,
6 и3 сотвори1лъ є4сть нaсъ цари6 и3 їерє1и бGу и3 nц7Y своемY, томY слaва и3 держaва во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
7 СE, грzдeтъ со w4блаки, и3 ќзритъ є3го2 всsко џко и3 и5же є3го2 пробод0ша, и3 плaчь сотворsтъ њ нeмъ вс‰ колёна земн†z. Е$й, ґми1нь.
8 Ѓзъ є4смь ѓлфа и3 њмeга, начaтокъ и3 конeцъ, гlетъ гDь, сhй, и3 и4же бЁ, и3 грzдhй, вседержи1тель.
9 Ѓзъ їwaннъ, и4же и3 брaтъ вaшъ и3 џбщникъ въ печaли и3 во цrтвіи и3 въ терпёніи ї}съ хrт0вэ, бhхъ во џстровэ нарицaемэмъ пaтмосъ за сл0во б9іе и3 за свидётелство ї}съ хrт0во.
10 Бhхъ въ дyсэ въ дeнь недёлный, и3 слhшахъ за соб0ю глaсъ вeлій ћкw трубы2 глаг0лющіz: ѓзъ є4смь ѓлфа и3 њмeга, пeрвый и3 послёдній:
11 и3: ±же ви1диши, напиши2 въ кни1гу, и3 посли2 цRквамъ, ±же сyть во ґсjи: во є3фeсъ и3 въ смЂрну, въ пергaмъ и3 въ fmатjръ, и3 въ сардjсъ и3 въ філаделфjю и3 въ лаодікjю.
12 И# њбрати1хсz ви1дэти глaсъ, и4же гlаше со мн0ю: и3 њбрати1всz ви1дэхъ сeдмь свэти1лникъ златhхъ,
13 и3 посредЁ седми2 свэти1лникwвъ под0бна сн7у чlвёчу, њблечeна въ поди1ръ и3 препоsсана при сосц{ п0zсомъ златhмъ:
14 главa же є3гw2 и3 влaси бэлы6 ѓки kрjна бёлаz, ћкоже снёгъ: и3 џчи є3гw2 ћкw плaмень џгненъ:
15 и3 н0зэ є3гw2 под0бнэ халколівaну, ћкоже въ пещи2 разжжeннэ: и3 глaсъ є3гw2 ћкw глaсъ в0дъ мнHгъ:
16 и3 держS въ руцЁ своeй деснёй сeдмь ѕвёздъ: и3 и3з8 ќстъ є3гw2 мeчь nбою1ду џстръ и3з8wстрeнъ и3сходsй: и3 лицE є3гw2 ћкоже с0лнце сіsетъ въ си1лэ своeй.
17 И# є3гдA ви1дэхъ є3го2, пад0хъ къ ногaма є3гw2 ћкw мeртвъ. И# положи2 десни1цу свою2 на мнЁ, гlz ми2: не б0йсz: ѓзъ є4смь пeрвый и3 послёдній
18 и3 живhй: и3 бhхъ мeртвъ, и3 сE, жи1въ є4смь во вёки вэкHвъ, ґми1нь: и3 и4мамъ ключи6 ѓда и3 смeрти.
19 Напиши2 u5бо, ±же ви1дэлъ є3си2, и3 ±же сyть, и3 и5мже подобaетъ бhти по сeмъ.
20 Тaинство седми2 ѕвёздъ, ±же ви1дэлъ є3си2 на десни1цэ моeй, и3 сeдмь свэти6лникъ златhхъ: сeдмь ѕвёздъ ѓгGли седми2 цRквeй сyть: и3 сeдмь свэти1лникwвъ, ±же ви1дэлъ є3си2, сeдмь цRквeй сyть.