1 И# ви1дэхъ и4наго ѓгGла крёпка сходsща съ нб7сE, њболчeна во w4блакъ, и3 дугA над8 глав0ю (є3гw2), и3 лицE є3гw2 ћкw с0лнце, и3 н0зэ є3гw2 ћкw столпи2 џгнени,
2 и3 и3мёzше въ руцЁ своeй кни1гу разгибeну: и3 постaви н0гу свою2 деснyю на м0ри, ґ шyюю на земли2,
3 и3 возопи2 глaсомъ вели1кимъ, ћкw лeвъ рыкaz: и3 є3гдA возгласи2, глаг0лаша сeдмь громHвъ глaсы сво‰.
4 И# є3гдA возгласи1ша [глаг0лаша] сeдмь громHвъ глaсы сво‰, хотёхъ писaти: и3 слhшахъ глaсъ съ нб7сE гlющь ми2: запечатлёй, ±же глаг0лаша сeдмь громHвъ, и3 сегw2 не пиши2.
5 И# ѓгGлъ, є3г0же ви1дэхъ стоsща на м0ри и3 на земли2, воздви1же рyку свою2 на нeбо
6 и3 клsтсz живyщимъ во вёки вэкHвъ, и4же создA нeбо и3 ±же на нeмъ, и3 зeмлю и3 ±же на нeй, и3 м0ре и3 ±же въ нeмъ, ћкw лёта ўжE не бyдетъ:
7 но во дни6 глaса седмaгw ѓгGла, є3гдA и4мать воструби1ти, тогдA скончaетсz тaйна б9іz, ћкоже бlговэсти2 свои1ми рабы6 прbрHки.
8 И# глaсъ є3гw2 слhшахъ съ небесE пaки гlющь со мн0ю, и3 гlа: и3ди2 и3 пріими2 кни1жицу разгнyтую въ руцЁ ѓгGла стоsщагw на м0ри и3 на земли2.
9 И# и3д0хъ ко ѓгGлу, глаг0лz є3мY: дaждь ми2 кни1жицу. И# речE ми2: пріими2 и3 снёждь ю5: и3 горькA бyдетъ во чрeвэ твоeмъ, но во ўстёхъ ти2 сладкA бyдетъ ћкw мeдъ.
10 И# пріsхъ кни1гу t руки2 ѓгGла и3 снэд0хъ ю5: и3 бЁ во ўстёхъ мои1хъ ћкw мeдъ сладкA: и3 є3гдA снэд0хъ ю5, горькA бsше во чрeвэ моeмъ.
11 И# речE ми2: подобaетъ ти2 пaки прbр0чествовати въ лю1дехъ и3 во племенёхъ, и3 во kзhцэхъ и3 въ царeхъ мн0зэхъ.