1 И# стaхъ на песцЁ морстёмъ: и3 ви1дэхъ и3з8 м0рz ѕвёрz и3сходsща, и3мyща глaвъ сeдмь и3 рогHвъ дeсzть, и3 на р0зэхъ є3гw2 вэнє1цъ дeсzть, ґ на главaхъ є3гw2 и3менA х{лна.
2 Ѕвёрь, є3г0же ви1дэхъ, бЁ под0бенъ рhси, и3 н0зэ є3мY ћкw медвBди, и3 ўстA є3гw2 ћкw ўстA львHва: и3 дадE є3мY ѕмjй си1лу свою2 и3 прест0лъ св0й и3 w4бласть вели1кую.
3 И# ви1дэхъ є3ди1ну t глaвъ є3гw2 ћкw заколeну въ смeрть, и3 ћзва смeрти є3гw2 и3сцэлЁ. И# чуди1сz всS землS в8слёдъ ѕвёрz, и3 поклони1шасz ѕмjю, и4же дадE w4бласть ѕвёрю,
4 и3 поклони1шасz ѕвёрю, глаг0люще: кто2 под0бенъ ѕвёрю и3 кто2 м0жетъ рaтоватисz съ ни1мъ;
5 И# дан† бhша є3мY ўстA глагHлюща вели6ка и3 х{лна, и3 данA бhсть є3мY w4бласть твори1ти мцcъ четhредесzть двA.
6 И# tвeрзе ўстA сво‰ въ хулeніе къ бGу, хyлити и4мz є3гw2 и3 селeніе є3гw2 и3 живyщыz на нб7си2.
7 И# дано2 бhсть є3мY брaнь твори1ти со с™hми и3 побэди1ти |: и3 данA бhсть є3мY w4бласть на всsцэмъ колёнэ (людjй) и3 на kзhцэхъ и3 племенёхъ.
8 И# покл0нzтсz є3мY вси2 живyщіи на земли2, и5мже не напи6сана сyть и3менA въ кни1гахъ жив0тныхъ ѓгнца заколeнагw t сложeніz мjра.
9 Ѓще кто2 и4мать ќхо, да слhшитъ.
10 И$же ѓще въ плэнeніе ведeтъ, въ плэнeніе п0йдетъ: ѓще кто2 nрyжіемъ ўбіeтъ, подобaетъ є3мY nрyжіемъ ўбіeну бhти. ЗдЁ є4сть терпёніе и3 вёра с™hхъ.
11 И# ви1дэхъ и4наго ѕвёрz восходsщаго t земли2, и3 и3мёzше рHга двA, подHбна ѓгнчымъ, и3 глаг0лаше ћкw ѕмjй.
12 И# влaсть пeрвагw ѕвёрz всю2 творsше пред8 ни1мъ: и3 творsше зeмлю и3 вс‰ живyщыz на нeй поклони1тисz пeрвому ѕвёрю, є3мyже и3сцэлeна бhсть ћзва смeртнаz:
13 и3 сотвори2 чудесA вели6ка, да и3 џгнь сотвори1тъ сходи1ти съ небесE на зeмлю пред8 человBки.
14 И# льсти1тъ живyщыz на земли2, рaди знaменій, ±же дан† бhша є3мY пред8 ѕвёремъ твори1ти, глаг0лz живyщымъ на земли2, сотвори1ти w4бразъ ѕвёрю, и4же и4мать ћзву nрyжную и3 жи1въ бhсть.
15 И# дано2 бhсть є3мY дaти дyхъ w4бразу ѕвэри1ну, да проглаг0летъ їкHна ѕвэри1на и3 сотвори1тъ, да и5же ѓще не покл0нzтсz w4бразу ѕвэри1ному, ўбіeни бyдутъ.
16 И# сотвори1тъ вс‰ м†лыz и3 вели6кіz, бог†тыz и3 ўбHгіz, свобHдныz и3 рабHтныz, да дaстъ и5мъ начертaніе на деснёй руцЁ и4хъ и3ли2 на челёхъ и4хъ,
17 да никт0же возм0жетъ ни купи1ти, ни продaти, т0кмw кто2 и4мать начертaніе, и3ли2 и4мz ѕвёрz, и3ли2 число2 и4мене є3гw2.
18 ЗдЁ мyдрость є4сть. И$же и4мать ќмъ, да почтeтъ число2 ѕвэри1но: числ0 бо человёческо є4сть, и3 число2 є3гw2 шeсть сHтъ шестьдесsтъ шeсть.