1 И# ви1дэхъ, и3 сE, ѓгнецъ стоsше на горЁ сіHнстэй, и3 съ ни1мъ сто2 и3 четhредесzть и3 четhри тhсzщы, и3мyще и4мz nц7A є3гw2 напи1сано на челёхъ свои1хъ.
2 И# слhшахъ глaсъ съ небесE, ћкw глaсъ в0дъ мн0гихъ и3 ћкw глaсъ гр0ма вели1ка: и3 глaсъ слhшахъ гудє1цъ гудyщихъ въ г{сли сво‰
3 и3 пою1щихъ ћкw пёснь н0ву пред8 пrт0ломъ и3 пред8 четы6ри жив0тными и3 ст†рцы: и3 никт0же можaше навhкнути пёсни, т0кмw сjи сто2 и3 четhредесzть и3 четhри тhсzщы и3скyплени t земли2.
4 Сjи сyть, и5же съ женaми не њскверни1шасz, занE дёвственницы сyть: сjи послёдуютъ ѓгнцу, ѓможе ѓще п0йдетъ. Сjи сyть кyплени t людjй пeрвенцы бGу и3 ѓгнцу,
5 и3 во ўстёхъ и4хъ не њбрётесz лeсть: без8 пор0ка бо сyть пред8 пrт0ломъ б9іимъ.
6 И# ви1дэхъ и4наго ѓгGла парsща посредЁ небесE, и3мyщаго є3ђліе вёчно благовэсти1ти живyщымъ на земли2 и3 всsкому плeмени и3 kзhку, и3 колёну и3 лю1демъ,
7 глаг0люща глaсомъ вели1кимъ: ўб0йтесz бGа и3 дади1те є3мY слaву, ћкw пріи1де чaсъ судA є3гw2, и3 поклони1тесz сотв0ршему нeбо и3 зeмлю, и3 м0ре и3 и3ст0чники водны6z.
8 И# и4нъ ѓгGлъ в8слёдъ и4де, глаг0лz: падE, падE вавmлHнъ грaдъ вели1кій, занE t вінA ћрости любодэsніz своегw2 напои2 вс‰ kзhки.
9 И# трeтій ѓгGлъ в8слёдъ є3гw2 и4де, глаг0лz глaсомъ вели1кимъ: и4же ѓще кто2 покланsетсz ѕвёрю и3 їкHнэ є3гw2 и3 пріeмлетъ начертaніе на челЁ своeмъ и3ли2 на руцЁ своeй,
10 и3 т0й и4мать пи1ти t вінA ћрости б9іz, вінA нерастворeна [вліsнна нерастворeна] въ чaши гнёва є3гw2, и3 бyдетъ мyченъ nгнeмъ и3 жyпеломъ пред8 ѓгGлы с™hми и3 пред8 ѓгнцемъ:
11 и3 дhмъ мучeніz и4хъ во вёки вэкHвъ восх0дитъ, и3 не и4мутъ пок0z дeнь и3 н0щь покланsющіисz ѕвёрю и3 w4бразу є3гw2 и3 пріeмлющіи начертaніе и4мене є3гw2.
12 ЗдЁ є4сть терпёніе с™hхъ, и5же соблюдaютъ зaповэди б9іz и3 вёру ї}сову.
13 И# слhшахъ глaсъ съ небесE, гlющь ми2: напиши2: бlжeни мeртвіи, ўмирaющіи њ гDэ tнн7э. Е$й, гlетъ д¦ъ, да почjютъ t трудHвъ свои1хъ: дэлa бо и4хъ х0дzтъ в8слёдъ съ ни1ми.
14 И# ви1дэхъ, и3 сE, w4блакъ свётелъ, и3 на w4блацэ сэдsй под0бенъ сн7у чlвёческому, и3мёz на главЁ своeй вэнeцъ злaтъ, и3 въ руцЁ є3гw2 сeрпъ џстръ.
15 И# и4нъ ѓгGлъ и3зhде и3з8 хрaма, вопіS вeліимъ глaсомъ сэдsщему на w4блацэ: посли2 сeрпъ тв0й и3 жни2, ћкw пріи1де чaсъ пожaти, занE и4зсше травA [жaтва] земнaz.
16 И# положи2 [повeрже] сэдsй на w4блацэ сeрпъ св0й на зeмлю, и3 пожaта бhсть землS.
17 И# и4нъ ѓгGлъ и3зhде и3з8 цeркве сyщіz на нб7си2, и3мhй и3 т0й сeрпъ џстръ.
18 И# и4нъ ѓгGлъ и3зhде t nлтарS, и3мhй w4бласть на nгни2, и3 возопи2 кли1чемъ вели1кимъ ко и3мyщему сeрпъ џстрый, глаг0лz: посли2 сeрпъ тв0й џстрый и3 њб8eмли гр0зды віногрaда земнaгw, ћкw созрёша ўжE гр0здіе є3S.
19 И# положи2 [вeрже] ѓгGлъ сeрпъ св0й на земли2 [на зeмлю], и3 њберE віногрaдъ зeмскій и3 вложи2 въ точи1ло вели1кіz ћрости б9іz.
20 И# и3спрaно бhсть точи1ло внЁ грaда, и3 и3зhде кр0вь t точи1ла дaже до ќздъ к0нскихъ, t стaдій тhсzща и3 шeсть сHтъ.