1 И# ви1дэхъ и4но знaменіе на небеси2 вeліе и3 чyдно, сeдмь ѓгGлъ и3мyщихъ сeдмь ћзвъ послёднихъ, занE въ тёхъ скончaетсz ћрость б9іz.
2 И# ви1дэхъ ћкw м0ре стклsно смёшено со nгнeмъ, и3 побэди1вшыz ѕвёрz и3 w4бразъ є3гw2, и3 начертaніе є3гw2 и3 число2 и4мене є3гw2, стоsщыz на м0ри стклsнэмъ, и3мyщыz г{сли б9іz:
3 и3 поsху пёснь мwmсeа рабA б9іz и3 пёснь ѓгнчу, глаг0люще: вє1ліz и3 ди6вна дэлA тво‰, гDи б9е вседержи1телю: првdни и3 и4стинни путіE твои2, цRю2 с™hхъ:
4 кто2 не ўбои1тсz тебє2, гDи, и3 прослaвитъ и4мz твоE; ћкw є3ди1нъ прпdбенъ є3си2, ћкw вси2 kзhцы пріи1дутъ и3 покл0нzтсz пред8 тоб0ю: ћкw њправд†ніz тво‰ kви1шасz.
5 И# по си1хъ ви1дэхъ, и3 сE, tвeрзесz хрaмъ ски1ніи свидёніz на небеси2:
6 и3 и3зыд0ша сeдмь ѓгGлъ и3з8 хрaма, и5же и3мёzху сeдмь ћзвъ, њблечeни въ ри6зы льн‰ны чи6сты и3 свBтлы, и3 препоsсани на пeрсехъ пHzсы златhми.
7 И# є3ди1но t четhрехъ жив0тныхъ дадE седми1мъ ѓгGлwмъ сeдмь фі†лъ златhхъ, и3сп0лненыхъ ћрости бGа живyщагw во вёки вэкHвъ.
8 И# нап0лнисz хрaмъ дhма t слaвы б9іz и3 t си1лы є3гw2, и3 никт0же можaше вни1ти во хрaмъ, д0ндеже скончaютсz сeдмь ћзвъ седми1хъ ѓгGлъ.