1 И# слhшахъ глaсъ вeлій t хрaма гlющь седми1мъ ѓгGлwмъ: и3ди1те и3 и3злjйте сeдмь фі†лъ ћрости б9іz на зeмлю.
2 И# и4де пeрвый ѓгGлъ и3 и3зліS фіaлъ св0й на зeмлю: и3 бhсть гн0й ѕ0лъ и3 лю1тъ на человёцэхъ и3мyщихъ начертaніе ѕвэри1но и3 клaнzющихсz їкHнэ є3гw2.
3 И# вторhй ѓгGлъ и3зліS фіaлъ св0й въ м0ре: и3 бhсть кр0вь ћкw мертвецA, и3 всsка душA живA ќмре въ м0ри.
4 И# трeтій ѓгGлъ и3зліS фіaлъ св0й на рёки и3 на и3ст0чники водны6z: и3 бhсть кр0вь.
5 И# слhшахъ ѓгGла воднaго глаг0люща: првdнъ є3си2, гDи, сhй и3 и4же бЁ, и3 прпdбнъ, ћкw сі‰ суди1лъ є3си2:
6 занE кр0вь с™hхъ и3 прbрHкъ и3зліsша, и3 кр0вь и5мъ дaлъ є3си2 пи1ти: дост0йни бо сyть.
7 И# слhшахъ другaго t nлтарS глаг0люща: є4й, гDи б9е вседержи1телю, и4стинни и3 пр†ви суди6 твои2.
8 И# четвeртый ѓгGлъ и3зліS фіaлъ св0й на с0лнце: и3 дано2 бhсть є3мY њпалsти человёки nгнeмъ.
9 И# њпали1шасz человёцы зн0емъ вели1кимъ, и3 хyлиша и4мz б9іе, и4же и4мать w4бласть на ћзвахъ си1хъ, и3 не покazшасz дaти є3мY слaвы.
10 И# пsтый ѓгGлъ и3зліS фіaлъ св0й на прест0лъ ѕвэри1нъ: и3 бhсть цaрство є3гw2 њмрачeно, и3 жвaху љзhки сво‰ t болёзни,
11 и3 хyлиша бGа нбcнаго t болёзни и3 t ћзвъ свои1хъ, и3 не покazшасz t дёлъ свои1хъ.
12 И# шестhй ѓгGлъ и3зліS фіaлъ св0й на рэкY вели1ку є3vфрaтъ: и3 и3зсsче водA є3S, да ўгот0витсz пyть царє1мъ сyщымъ t востHкъ с0лнечныхъ.
13 И# ви1дэхъ и3з8 ќстъ ѕмjz и3 и3з8 ќстъ ѕвёрz и3 и3з8 ќстъ лжaгw прор0ка дyхи три2 нечи6стыz, ћкw ж†бы и3сходsщыz:
14 сyть бо дyси дeмwнстіи творsще знaмєніz, и5же и3сх0дzтъ къ царє1мъ всеS вселeнныz, собрaти | на брaнь въ дeнь т0й вели1кій бGа вседержи1телz.
15 СE, грzдY ћкw тaть: бlжeнъ бдsй и3 блюдhй ри6зы сво‰, да не нaгъ х0дитъ и3 ќзрzтъ срамотY є3гw2.
16 И# собрA и5хъ на мёсто нарицaемое є3врeйски ґрмагеддHнъ.
17 И# седмhй ѓгGлъ и3зліS фіaлъ св0й на воздyхъ: и3 и3зhде глaсъ вeлій t хрaма небесE t пrт0ла, гlz: бhсть.
18 И# бhша блист†ніz и3 гр0ми и3 глaси, и3 бhсть трyсъ вели1къ, kк0въ николи1же бhсть, tнeлэже бhша человёцы на земли2, толи1къ трyсъ, тaкw вeлій.
19 И# бhсть грaдъ вели1къ въ три2 ч†сти, и3 грaди kзhчестіи пад0ша, и3 вавmлHнъ вели1кій помzновeнъ бhсть пред8 бGомъ, дaти є3мY чaшу вінA ћрости гнёва своегw2.
20 И# всsкъ џстровъ бэжA, и3 г0ры не њбрэт0шасz:
21 и3 грaдъ вели1къ, ћкw талaнтесъ, сни1де съ небесE на человёки: и3 хyлиша человёцы бGа t ћзвы грaдныz, ћкw вeліz є4сть ћзва є3гw2 ѕэлw2.