1 И# по си1хъ слhшахъ глaсъ вeлій нар0да мн0га на небеси2, глаг0лющагw: ґллилyіа: спcніе и3 слaва, и3 чтcь и3 си1ла гDу нaшему,
2 ћкw и4стинни и3 пр†ви суди6 є3гw2: ћкw суди1лъ є4сть любодёйцу вели1ку, ћже посмради2 [растли2] зeмлю любодэsніемъ свои1мъ, и3 tмсти1лъ кр0вь рабHвъ свои1хъ t руки2 є3S.
3 И# втор0е рёша: ґллилyіа. И# дhмъ є3S восхождaше во вёки вэкHвъ.
4 И# пад0ша двaдесzть и3 четhри стaрцы и3 четhри живHтна и3 поклони1шасz бGови сэдsщему на пrт0лэ, глаг0люще: ґми1нь, ґллилyіа.
5 И# глaсъ и3зhде t пrт0ла гlющь: п0йте бGу нaшему, вси2 раби2 є3гw2 и3 боsщіисz є3гw2, и3 мaліи и3 вели1цыи.
6 И# слhшахъ ћкw глaсъ нар0да мн0га, и3 ћкw глaсъ в0дъ мн0гихъ, и3 ћкw глaсъ громHвъ крёпкихъ, глаг0лющихъ: ґллилyіа, ћкw воцRи1сz гDь бGъ вседержи1тель:
7 рaдуимсz и3 весели1мсz, и3 дади1мъ слaву є3мY: ћкw пріи1де брaкъ ѓгнчій, и3 женA є3гw2 ўгот0вила є4сть себE.
8 И# дано2 бhсть є4й њблещи1сz въ вmсс0нъ чи1стъ и3 свётелъ: вmсс0нъ бо њправд†ніz с™hхъ є4сть.
9 И# глаг0ла ми2: напиши2: бlжeни звaнніи на вeчерю брaка ѓгнча. И# глаг0ла ми2: сі‰ словесA и4стинна б9іz сyть.
10 И# пaдъ пред8 ногaма є3гw2, поклони1хсz є3мY: и3 глаг0ла ми2: ви1ждь, ни2: клеврeтъ ти2 є4смь и3 брaтій твои1хъ и3мyщихъ свидётелство ї}сово: бGу поклони1сz: свидётелство бо ї}сово є4сть д¦ъ прbр0чествіz.
11 И# ви1дэхъ нeбо tвeрсто, и3 сE, к0нь бёлъ, и3 сэдsй на нeмъ вёренъ и3 и4стиненъ, и3 правосyдный и3 в0инственный:
12 џчи же є3мY (є3стA) ћкw плaмень џгненъ, и3 на главЁ є3гw2 вэнцы2 мн0зи: и3мhй и4мz напи1сано, є4же никт0же вёсть, т0кмw џнъ сaмъ:
13 и3 њблечeнъ въ ри1зу червлeну кр0вію. И# нарицaетсz и4мz є3гw2 сл0во б9іе.
14 И# вHинства нбcнаz и3дsху в8слёдъ є3гw2 на к0нехъ бёлыхъ, њблечeни въ вmсс0нъ бёлъ и3 чи1стъ.
15 И# и3з8 ќстъ є3гw2 и3зhде nрyжіе nстро2, да тёмъ и3збіeтъ kзhки: и3 т0й ўпасeтъ | жезл0мъ желёзнымъ, и3 т0й перeтъ точи1ло вінA ћрости и3 гнёва б9іz вседержи1телева.
16 И# и4мать на ри1зэ и3 на стегнЁ своeмъ и4мz напи1сано: цRь царє1мъ и3 гDь господє1мъ.
17 И# ви1дэхъ є3ди1наго ѓгGла стоsща на с0лнцэ: и3 возопи2 глaсомъ вeліимъ, глаг0лz всёмъ пти1цамъ парsщымъ посредЁ небесE: пріиди1те и3 собери1тесz на вeчерю вели1кую б9ію,
18 да снёсте плHти царeй и3 плHти крёпкихъ и3 плHти тhсzщникwвъ, и3 плHти к0ней и3 сэдsщихъ на ни1хъ, и3 плHти всёхъ своб0дныхъ и3 рабHвъ, и3 мaлыхъ и3 вели1кихъ.
19 И# ви1дэхъ ѕвёрz и3 цари6 зємны6z и3 вHи и4хъ сHбраны сотвори1ти брaнь съ сэдsщимъ на кони2 и3 съ вHинствы є3гw2.
20 И# ћтъ бhсть ѕвёрь и3 съ ни1мъ лжи1вый прор0къ, сотвори1вый знaмєніz пред8 ни1мъ, и4миже прельсти2 пріeмшыz начертaніе ѕвэри1но и3 покланsющыzсz їкHнэ є3гw2: жи6ва ввeржєна бhста џба въ є4зеро џгненное горsщее жyпеломъ:
21 ґ пр0чіи ўбіeни бhша nрyжіемъ сэдsщагw на кони2, и3зшeдшимъ и3з8 ќстъ є3гw2: и3 вс‰ пти6цы насhтишасz t пл0тей и4хъ.