1 И# ви1дэхъ ѓгGла сходsща съ небесE, и3мёюща клю1чь бeздны и3 ќже вели1ко въ руцЁ своeй:
2 и3 ћтъ ѕмjz, ѕмjz дрeвнzго, и4же є4сть діaволъ и3 сатанA, и3 свzзA и5 на тhсzщу лётъ,
3 и3 въ бeздну затвори2 [ввeрже] є3го2, и3 заключи2 є3го2, и3 запечатлЁ над8 ни1мъ, да не прельсти1тъ ктомY kзhки, д0ндеже скончaетсz тhсzща лётъ: и3 по си1хъ подобaетъ є3мY tрэшeну бhти на мaло врeмz.
4 И# ви1дэхъ прест0лы и3 сэдsщыz на ни1хъ, и3 сyдъ дaнъ бhсть и5мъ: и3 дyшы растeсаныхъ за свидётелство ї}сово и3 за сл0во б9іе, и5же не поклони1шасz ѕвёрю, ни їкHнэ є3гw2, и3 не пріsша начертaніz на челёхъ свои1хъ и3 на руцЁ своeй. И# њжи1ша и3 воцари1шасz со хrт0мъ тhсzщу лётъ:
5 пр0чіи же мертвецы2 не њжи1ша, д0ндеже скончaетсz тhсzща лётъ. СE воскrніе пeрвое.
6 Бlжeнъ и3 с™ъ, и4же и4мать чaсть въ воскrніи пeрвэмъ: на ни1хже смeрть вторaz не и4мать w4бласти, но бyдутъ їерeє бGу и3 хrтY и3 воцарsтсz съ ни1мъ тhсzщу лётъ.
7 И# є3гдA скончaетсz тhсzща лётъ, разрэшeнъ бyдетъ сатанA t темни1цы своеS и3 и3зhдетъ прельсти1ти kзhки сyщыz на четhрехъ ќглэхъ земли2, гHга и3 магHга, собрaти и5хъ на брaнь, и4хже число2 ћкw пес0къ морскjй.
8 И# взыд0ша на широтY земли2 и3 њбыд0ша с™hхъ стaнъ и3 грaдъ возлю1бленный.
9 И# сни1де џгнь t бGа съ небесE и3 поzдE |:
10 и3 діaволъ льстsй и5хъ ввeрженъ бyдетъ въ є4зеро џгненно и3 жyпелно, и3дёже ѕвёрь и3 лжи1вый прор0къ: и3 мyчени бyдутъ дeнь и3 н0щь во вёки вэкHвъ.
11 И# ви1дэхъ пrт0лъ вели1къ бёлъ и3 сэдsщаго на нeмъ, є3гHже t лицA бэжA нeбо и3 землS, и3 мёсто не њбрётесz и5мъ.
12 И# ви1дэхъ мертвецы2 м†лыz и3 вели6кіz стоsщz пред8 бGомъ, и3 кни6ги разгнyшасz: и3 и4на кни1га tвeрзесz, ћже є4сть жив0тнаz: и3 сyдъ пріsша мертвецы2 t напи1саныхъ въ кни1гахъ, по дэлHмъ и4хъ.
13 И# дадE м0ре мертвецы2 сво‰, и3 смeрть и3 ѓдъ дaста сво‰ мертвецы2: и3 сyдъ пріsша по дэлHмъ свои6мъ,
14 и3 смeрть и3 ѓдъ ввeржєна бhста въ є4зеро џгненное. И# сE є4сть вторaz смeрть.
15 И# и4же не њбрётесz въ кни1зэ жив0тнэй напи1санъ, ввeрженъ бyдетъ въ є4зеро џгненное.