1 И# показa ми чи1сту рэкY воды2 жив0тныz, свётлу ћкw крmстaллъ, и3сходsщу t пrт0ла б9іz и3 ѓгнча.
2 ПосредЁ ст0гны є3гw2 и3 по nбап0лы рэки2 дрeво жив0тное, є4же твори1тъ плодHвъ дванaдесzте, на кjйждо мцcъ воздаS пл0дъ св0й: и3 ли1ствіе дрeва во и3сцэлeніе kзhкwмъ.
3 И# всsка ґнafема не бyдетъ ктомY: и3 пrт0лъ б9ій и3 ѓгнечь бyдетъ въ нeмъ, и3 раби2 є3гw2 послyжатъ є3мY,
4 и3 ќзрzтъ лицE є3гw2, и3 и4мz є3гw2 на челёхъ и4хъ.
5 И# н0щи не бyдетъ тaмw, и3 не потрeбуютъ свёта t свэти1лника, ни свёта с0лнечнагw, ћкw гDь бGъ просвэщaетъ |: и3 воцарsтсz во вёки вэкHвъ.
6 И# речe ми: сі‰ словесA вBрна и3 и4стинна: и3 гDь бGъ с™hхъ прbрHкъ послA ѓгGла своего2 показaти рабHмъ свои6мъ, и5мже подобaетъ бhти вск0рэ.
7 СE, грzдY ск0рw: бlжeнъ соблюдazй словесA прbр0чества кни1ги сеS.
8 И# ѓзъ їwaннъ ви1дэхъ сі‰ и3 слhшахъ. И# є3гдA слhшахъ и3 ви1дэхъ, пад0хъ поклони1тисz на нHгу ѓгGла показyющагw ми2 сіE:
9 и3 глаг0ла ми2: ви1ждь, ни2: клеврeтъ бо тв0й є4смь и3 брaтіи твоеS прbр0кwвъ и3 соблюдaющихъ словесA кни1ги сеS: бGу поклони1сz.
10 И# глаг0ла ми2: не запечатлёй словeсъ прbр0чествіz кни1ги сez: ћкw врeмz бли1з8 є4сть.
11 Њби1дzй да њби1дитъ є3щE, и3 сквeрный да њскверни1тсz є3щE: и3 првdный прaвду да твори1тъ є3щE: и3 с™hй да с™и1тсz є3щE.
12 И# сE, грzдY ск0рw, и3 мздA моS со мн0ю, воздaти коемyждо по дэлHмъ є3гw2.
13 Ѓзъ є4смь ѓлфа и3 њмeга, начaтокъ и3 конeцъ, пeрвый и3 послёдній.
14 Бlжeни творsщіи зaпwвэди є3гw2, да бyдетъ w4бласть и5мъ на дрeво жив0тное, и3 враты2 вни1дутъ во грaдъ.
15 Внё же пси2 и3 чародёє, и3 любодёє и3 ўб‡йцы, и3 їдwлослужи1телє и3 всsкъ любsй и3 творsй лжY.
16 Ѓзъ ї}съ послaхъ ѓгGла моего2 засвидётелствовати вaмъ сі‰ въ цRквахъ. Ѓзъ є4смь к0рень и3 р0дъ дв7довъ, и3 ѕвэздA ќтреннzz [свётлаz] и3 денни1ца.
17 И# д¦ъ и3 невёста глаг0лютъ: пріиди2, и3 слhшzй да глаг0летъ: пріиди2. И# жaждzй да пріи1детъ, и3 хотsй да пріи1метъ в0ду жив0тную тyне.
18 Сосвидётелствую бо всsкому слhшащему словесA прbр0чества кни1ги сеS: ѓще кто2 приложи1тъ къ си6мъ, наложи1тъ бGъ на него2 ћзвъ напи1санныхъ въ кни1зэ сeй:
19 и3 ѓще кто2 tи1метъ t словeсъ кни1ги прbр0чествіz сегw2, tи1метъ бGъ чaсть є3гw2 t кни1ги жив0тныz, и3 t грaда с™aгw, и3 напи1санныхъ въ кни1зэ сeй.
20 Гlетъ свидётелствуzй сі‰: є4й, грzдY ск0рw: ґми1нь. Е$й, грzди2 гDи ї}се.
21 Блгdть гDа нaшегw ї}са хrтA со всёми вaми. Ґми1нь.
22 Конeцъ ґпокaлmpісу с™aгw їwaнна бGосл0ва: и4мать въ себЁ главы6 к7в7.