1 И# ѓгGлу сардjйскіz цRкве напиши2: тaкw гlетъ и3мёzй сeдмь духHвъ б9іихъ и3 сeдмь ѕвёздъ: вёмъ тво‰ дэлA, ћкw и4мz и4маши ћкw жи1въ, ґ мeртвъ є3си2.
2 Бyди бдS и3 ўтверждaz прHчаz, и5мже ўмрeти: не њбрэт0хъ бо дёлъ твои1хъ скончaныхъ пред8 бGомъ (твои1мъ) [мои1мъ].
3 Поминaй u5бо, кaкw пріsлъ є3си2 и3 слhшалъ є3си2, и3 соблюдaй и3 покaйсz. Ѓще u5бо не бди1ши, пріидY на тS ћкw тaть, и3 не и4маши почyти, въ кjй чaсъ пріидY на тS.
4 Но и4маши мaлw и3мeнъ и3 въ сардjи, и5же не њскверни1ша ри1зъ свои1хъ, и3 ходи1ти и4мутъ со мн0ю въ бёлыхъ, ћкw дост0йни сyть.
5 Побэждazй, т0й њблечeтсz въ ри6зы бBлыz, и3 не и4мамъ tмhти [и3зглaдити] и4мене є3гw2 t кни1гъ жив0тныхъ, и3 и3сповёмъ и4мz є3гw2 пред8 nц7eмъ мои1мъ и3 пред8 ѓгGлы є3гw2.
6 И#мёzй ќхо да слhшитъ, что2 д¦ъ гlетъ цRквамъ.
7 И# ѓгGлу філаделфjйскіz цRкве напиши2: тaкw гlетъ с™hй и4стинный, и3мёzй клю1чь дв7довъ, tверзazй, и3 никт0же затвори1тъ, затворszй, и3 никт0же tвeрзетъ:
8 вёмъ тво‰ дэлA: сE, дaхъ пред8 тоб0ю двє1ри tвє1рсты, и3 никт0же м0жетъ затвори1ти и5хъ: ћкw мaлу и4маши си1лу, и3 соблю1лъ є3си2 моE сл0во, и3 не tвeрглсz є3си2 и4мене моегw2.
9 СE, даю2 t с0нмища сатанинA глаг0лющыzсz бhти їудє1и, и3 не сyть, но лгyтъ: сE, сотворю2 и5хъ, да пріи1дутъ и3 поклонsтсz пред8 ногaма твои1ма, и3 ўразумёютъ, ћкw ѓзъ возлюби1хъ тS.
10 Ћкw соблю1лъ є3си2 сл0во терпёніz моегw2, и3 ѓзъ тS соблюдY t годи1ны и3скушeніz, хотsщіz пріити2 на всю2 вселeнную и3скуси1ти живyщыz на земли2.
11 СE, грzдY ск0рw: держи2, є4же и4маши, да никт0же пріи1метъ вэнцA твоєгw2.
12 Побэждaющаго сотворю2 столпA въ цRкви бGа моегw2, и3 б0лэ [в0нъ] не и4мать и3зhти ктомY: и3 напишY на нeмъ и4мz бGа моегw2 и3 и4мz грaда бGа моегw2, н0вагw їеrли1ма, сходsщагw съ нб7съ t бGа моегw2, и3 и4мz моE н0вое.
13 И#мёzй ќхо да слhшитъ, что2 д¦ъ гlетъ цRквамъ.
14 И# ѓгGлу лаодікjйскіz цRкве напиши2: тaкw гlетъ ґми1нь [и4же є4сть ґми1нь], свидётель вёрный и3 и4стинный, начaтокъ создaніz б9іz:
15 вёмъ тво‰ дэлA, ћкw ни студeнъ є3си2 ни тeплъ: не да студeнъ бы бhлъ ни тeплъ [q, дабы2 студeнъ бhлъ є3си2 и3ли2 горsщь].
16 Тaкw, ћкw њб8уморeнъ є3си2, и3 ни тeплъ ни студeнъ, и3зблевaти тS t ќстъ мои1хъ и4мамъ [тaкw, понeже тeплъ є3си2, и3 ни студeнъ є3си2 нижE горsщь, и4мамъ тS и3зблевaти и3з8 ќстъ мои1хъ].
17 ЗанE глаг0леши, ћкw богaтъ є4смь и3 њбогати1хсz и3 ничт0же трeбую: и3 не вёси, ћкw ты2 є3си2 њкаsненъ и3 бёденъ, и3 ни1щь и3 слёпъ и3 нaгъ.
18 Совэщaю тебЁ купи1ти t менє2 злaто разжжeно nгнeмъ, да њбогати1шисz, и3 њдэsніе бёло, да њблечeшисz, и3 да не kви1тсz срамотA наготы2 твоеS: и3 коллyріемъ помaжи џчи твои2, да ви1диши.
19 Ѓзъ, и5хже ѓще люблю2, њбличaю и3 наказyю. Ревнyй u5бо и3 покaйсz.
20 СE, стою2 при двeрехъ и3 толкY: ѓще кто2 ўслhшитъ глaсъ м0й и3 tвeрзетъ двє1ри, вни1ду къ немY и3 вечерsю съ ни1мъ, и3 т0й со мн0ю.
21 Побэждaющему дaмъ сёсти со мн0ю на пrт0лэ моeмъ, ћкоже и3 ѓзъ побэди1хъ и3 сэд0хъ со nц7eмъ мои1мъ на пrт0лэ є3гw2.
22 И#мёzй ќхо да слhшитъ, что2 д¦ъ гlетъ цRквамъ.