1 По си1хъ ви1дэхъ: и3 сE, двє1ри tвє1рсты на нб7си2, и3 глaсъ пeрвый, є3г0же слhшахъ ћкw трубY гlющь со мн0ю, гlz: взhди сёмw, и3 покажy ти, є3мyже подобaетъ бhти по си1хъ.
2 И# ѓбіе бhхъ въ дyсэ: и3 сE, пrт0лъ стоsше на нб7си2, и3 на пrт0лэ сэдsщь:
3 и3 сэдsй бЁ под0бенъ видёніемъ кaмени їaспісу и3 сардjнови: и3 (бЁ) дугA w4крестъ пrт0ла под0бна видёніемъ смарaгдови.
4 И# w4крестъ пrт0ла пrт0ли двaдесzть и3 четhри: и3 на пrт0лэхъ ви1дэхъ двaдесzть и3 четhри стaрцы сэдsщыz, њблечє1ны въ бBлыz ри6зы, и3 и3мsху вэнцы2 зл†ты на главaхъ свои1хъ.
5 И# t пrт0ла и3схождaху мHлніz и3 гр0ми и3 глaси: и3 сeдмь свёщникwвъ џгненныхъ горsщихъ пред8 пrт0ломъ, и5же сyть сeдмь духHвъ б9іихъ:
6 и3 пред8 пrт0ломъ м0ре стклsно, под0бно крmстaллу: и3 посредЁ пrт0ла и3 w4крестъ пrт0ла четhри живHтна и3сп0лнєна nчeсъ спреди2 и3 созади2.
7 И# жив0тно пeрвое под0бно львY, и3 втор0е жив0тно под0бно телцY, и3 трeтіе жив0тно и3мyщее лицE ћкw человёкъ, и3 четвeртое жив0тно под0бно nрлY летsщу.
8 И# живHтна четhри, є3ди1но к0еждо и4хъ и3мёzху по шeсть кри1лъ w4крестъ, и3 внутрьyду и3сп0лнєна nчeсъ: и3 пок0z не и4мутъ дeнь и3 н0щь, глаг0люще: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь бGъ вседержи1тель, и4же бЁ и3 сhй и3 грzдhй.
9 И# є3гдA дaша живHтнаz слaву и3 чтcь и3 бlгодарeніе сэдsщему на пrт0лэ, живyщему во вёки вэкHвъ,
10 пад0ша двaдесzть и3 четhри стaрцы пред8 сэдsщимъ на пrт0лэ, и3 поклони1шасz живyщему во вёки вэкHвъ, и3 положи1ша вэнцы2 сво‰ пред8 пrт0ломъ, глаг0люще:
11 дост0инъ є3си2, гDи, пріsти слaву и3 чтcь и3 си1лу, ћкw ты2 є3си2 создaлъ всsчєскаz, и3 в0лею твоeю сyть, и3 сотворє1на.