1 И# ви1дэхъ въ десни1цэ сэдsщагw на пrт0лэ кни1гу напи1сану внутрьyду и3 внэyду, запечaтану седмію2 печ†тію.
2 И# ви1дэхъ ѓгGла крёпка проповёдающа глaсомъ вели1кимъ: кт0 є3сть дост0инъ разгнyти кни1гу и3 разрэши1ти печ†ти є3S;
3 И# никт0же можaше ни на нб7си2, ни на земли2, нижE под8 землeю, разгнyти кни1гу, нижE зрёти ю5.
4 И# ѓзъ плaкахсz мн0гw, ћкw ни є3ди1нъ њбрётесz дост0инъ разгнyти и3 прочести2 кни1гу, нижE зрёти ю5.
5 И# є3ди1нъ t стaрєцъ глаг0ла ми2: не плaчисz: сE, побэди1лъ є4сть лeвъ, и4же сhй t колёна їyдова, к0рень дв7довъ, разгнyти кни1гу и3 разрэши1ти сeдмь печaтей є3S.
6 И# ви1дэхъ, и3 сE, посредЁ пrт0ла и3 четhрехъ жив0тныхъ и3 посредЁ стaрєцъ ѓгнецъ стоsщь ћкw заколeнъ, и3мyщь рогHвъ сeдмь и3 nчeсъ сeдмь, є4же є4сть сeдмь духHвъ б9іихъ, п0сланныхъ во всю2 зeмлю.
7 И# пріи1де и3 пріsтъ кни1гу t десни1цы сэдsщагw на пrт0лэ.
8 И# є3гдA пріsтъ кни1гу, четhри живHтна и3 двaдесzть и3 четhри стaрцы пад0ша пред8 ѓгнцемъ, и3мyще кjйждо г{сли и3 фіaлы зл†ты пHлны fmміaма, и5же сyть мlтвы с™hхъ:
9 и3 пою1тъ пёснь н0ву, глаг0люще: дост0инъ є3си2 пріsти кни1гу и3 tвeрзти печ†ти є3S, ћкw заклaлсz и3 и3скупи1лъ є3си2 бGови нaсъ кр0вію своeю t всsкагw колёна и3 kзhка и3 людjй и3 племeнъ,
10 и3 сотвори1лъ є3си2 нaсъ бGови нaшему цари6 и3 їерє1и: и3 воцари1мсz на земли2.
11 И# ви1дэхъ, и3 слhшахъ глaсъ ѓгGлwвъ мн0гихъ w4крестъ пrт0ла и3 жив0тныхъ и3 стaрєцъ, и3 бЁ число2 и4хъ тhсzща тhсzщами [тмы6 тeмъ и3 тhсzщы тhсzщей],
12 глаг0люще глaсомъ вели1кимъ: дост0инъ є4сть ѓгнецъ заколeнный пріsти си1лу и3 богaтство, и3 премdрость и3 крёпость, и3 чтcь и3 слaву и3 блгcвeніе.
13 И# всsко создaніе, є4же є4сть на небеси2 и3 на земли2, и3 под8 землeю и3 на м0ри ±же сyть, и3 с{щаz въ ни1хъ, вс‰ слhшахъ глаг0лющыz: сэдsщему на пrт0лэ и3 ѓгнцу блгcвeніе и3 чтcь, и3 слaва и3 держaва во вёки вэкHвъ.
14 И# четhри живHтна глаг0лаху: ґми1нь. И# двaдесzть и3 четhри стaрцы пад0ша и3 поклони1шасz живyщему во вёки вэкHвъ.