1 И# по сeмъ ви1дэхъ четhри ѓгGлы стоsщыz на четhрехъ ќглэхъ земли2, держaщыz четhри вётры зє1мскіz, да не дhшетъ вётръ на зeмлю, ни на м0ре, ни на всsко дрeво.
2 И# ви1дэхъ и4наго ѓгGла восходsща t восх0да с0лнца, и3мyща печaть бGа живaгw. И# возопи2 глaсомъ вeліимъ къ четhремъ ѓгGлwмъ, и4мже дано2 бhсть вреди1ти зeмлю и3 м0ре, глаг0лz:
3 не вреди1те ни земли2, ни м0рz, ни древeсъ, д0ндеже запечатлёемъ рабы6 бGа нaшегw на челёхъ и4хъ.
4 И# слhшахъ число2 запечатлённыхъ: сто2 четhредесzть четhри тhсzщи запечатлённыхъ t всsкагw колёна сынHвъ ї}левыхъ.
5 T колёна їyдова дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ: t колёна рувjмова дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ: t колёна гaдова дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ:
6 t колёна ґси1рова дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ: t колёна нефfалjмлz дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ: t колёна манассjина дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ:
7 t колёна сmмеHнова дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ: t колёна леvjина дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ: t колёна їссахaрова дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ:
8 t колёна завулHнz дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ: t колёна їHсифова дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ: t колёна веніамjнова дванaдесzть тhсzщъ запечатлённыхъ.
9 По си1хъ ви1дэхъ, и3 сE, нар0дъ мн0гъ, є3г0же и3счести2 никт0же м0жетъ, t всsкагw kзhка и3 колёна, и3 людjй и3 племeнъ, стоsще пред8 пrт0ломъ и3 пред8 ѓгнцемъ, њблечeны въ ри6зы бэлы6, и3 фjніцы въ рукaхъ и4хъ.
10 И# возопи1ша глaсомъ вeліимъ, глаг0люще: спcніе сэдsщему на пrт0лэ бGу нaшему и3 ѓгнцу.
11 И# вси2 ѓгGли стоsху w4крестъ пrт0ла и3 стaрєцъ и3 четhрехъ жив0тныхъ: и3 пад0ша на лицы2 пред8 пrт0ломъ и3 поклони1шасz бGу,
12 глаг0люще: ґми1нь: блгcвeніе и3 слaва, и3 премdрость и3 хвалA, и3 чтcь и3 си1ла и3 крёпость бGу нaшему во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
13 И# tвэщA є3ди1нъ t стaрєцъ, глаг0лz ми2: сjи њблечeнніи въ ри6зы бBлыz кто2 сyть и3 tкyду пріид0ша;
14 И# рёхъ є3мY: г0споди, ты2 вёси. И# речe ми: сjи сyть, и5же пріид0ша t ск0рби вели1кіz, и3 и3спрaша ри6зы сво‰, и3 ўбэли1ша ри6зы сво‰ въ кр0ви ѓгнчи:
15 сегw2 рaди сyть пред8 пrт0ломъ б9іимъ и3 слyжатъ є3мY дeнь и3 н0щь въ цRкви є3гw2, и3 сэдsй на пrт0лэ всели1тсz въ ни1хъ:
16 не взaлчутъ ктомY, нижE вжaждутъ, не и4мать же пaсти на ни1хъ с0лнце, нижE всsкъ зн0й:
17 ћкw ѓгнецъ, и4же посредЁ пrт0ла, ўпасeтъ | и3 настaвитъ и5хъ на живHтныz и3ст0чники в0дъ, и3 tи1метъ бGъ всsку слeзу t џчію и4хъ.