1 И# є3гдA tвeрзе седмyю печaть, бhсть безм0лвіе на нб7си2 ћкw п0лъ часA.
2 И# ви1дэхъ сeдмь ѓгGлwвъ, и4же пред8 бGомъ стоsху: и3 дано2 бhсть и5мъ сeдмь трyбъ.
3 И# другjй ѓгGлъ пріи1де и3 стA пред8 nлтарeмъ, и3мёzй кади1лницу злaту: и3 даны2 бhша є3мY fmміaми мн0зи, да дaстъ мlтвамъ с™hхъ всёхъ на nлтaрь златhй сyщій пред8 пrт0ломъ.
4 И# и3зhде дhмъ кади1лный мlтвами с™hхъ t руки2 ѓгGла пред8 бGа.
5 И# взsтъ ѓгGлъ кади1лницу, и3 нап0лни ю5 t nгнS сyщагw на nлтари2, и3 положи2 на земли2 [повeрже на зeмлю]: и3 бhша глaси и3 гр0ми и3 блист†ніz и3 трyсъ.
6 И# сeдмь ѓгGлъ, и5же и3мёzху сeдмь трyбъ, ўгот0вашасz, да вострyбzтъ.
7 И# пeрвому ѓгGлу воструби1вшу, бhсть грaдъ и3 џгнь, смёшены съ кр0вію, и3 пад0ша на зeмлю: и3 трeтіz чaсть дрeва погорЁ, и3 всsка травA ѕлaчнаz погорЁ.
8 И# вторhй ѓгGлъ воструби2, и3 ћкw горA вели1ка nгнeмъ жег0ма ввeржена бhсть въ м0ре: и3 бhсть трeтіz чaсть м0рz кр0вь,
9 и3 ќмре трeтіz чaсть создaній сyщихъ въ м0ри, и3мyщихъ дyшы, и3 трeтіz чaсть кораблeй поги1бе.
10 И# трeтій ѓгGлъ воструби2, и3 падE съ небесE ѕвэздA вели1ка, горsщи ћкw свэщA, и3 падE на трeтію чaсть рёкъ и3 на и3ст0чники водны6z:
11 и3 и4мz ѕвэздЁ глаг0летсz ѓpінfосъ: и3 бhсть трeтіz чaсть в0дъ ћкw пелhнь, и3 мн0зи t человBкъ ўмр0ша t в0дъ, ћкw гHрьки бёша.
12 И# четвeртый ѓгGлъ воструби2, и3 ўsзвена бhсть трeтіz чaсть с0лнца и3 трeтіz чaсть луны2 и3 трeтіz чaсть ѕвёздъ, да затми1тсz трeтіz чaсть и4хъ, и3 днE трeтіz чaсть да не свётитъ, и3 н0щь тaкожде.
13 И# ви1дэхъ и3 слhшахъ є3ди1наго ѓгGла парsща посредЁ небесE, глаг0люща глaсомъ вели1кимъ: г0ре, г0ре, г0ре живyщымъ на земли2 t пр0чихъ гласHвъ трyбныхъ тріeхъ ѓгGлъ хотsщихъ труби1ти.