1 И# пsтый ѓгGлъ воструби2, и3 ви1дэхъ ѕвэздY съ небесE спaдшу на зeмлю: и3 дaнъ бhсть є4й клю1чь студенцA бeздны:
2 и3 tвeрзе студенцA бeздны, и3 взhде дhмъ t студенцA ћкw дhмъ пeщи вели1ки, и3 њмeрче с0лнце и3 воздyхъ t дhма студени1чнагw.
3 И# t дhма и3зыд0ша прyзи на зeмлю, и3 данA бhсть и5мъ w4бласть, ћкоже и4мутъ w4бласть скорп‡и земны6z.
4 И# рэчeно бhсть и5мъ, да не вредsтъ травы2 земнhz, ни всsкагw ѕлaка, ни всsкагw дрeва, но человёки т0чію, и5же не и4мутъ печaти б9іz на челёхъ свои1хъ.
5 И# дано2 бhсть и5мъ, да не ўбію1тъ и4хъ, но да мyку пріи1мутъ пsть мцcей: и3 мучeніе и4хъ ћкw мучeніе скорпjево, є3гдA ўсёкнетъ человёка.
6 И# въ ты6z дни6 взhщутъ человёцы смeрти, и3 не њбрsщутъ є3S: и3 вожделёютъ ўмрeти, и3 ўбэжи1тъ t ни1хъ смeрть.
7 И# ўподоблє1ніz пругHвъ подHбна к0нємъ ўгот0влєнымъ на брaнь: и3 на главaхъ и4хъ ћкw вэнцы2 ўпод0блени злaту, и3 ли1ца и4хъ ћкw ли1ца человёчєска:
8 и3 и3мёzху власы2, ћкw власы2 жє1нскіz, и3 зyбы и4хъ, ћкw львHвъ бёша:
9 и3 и3мёzху брwнS, ћкw брwнS желBзны, и3 глaсъ кри1лъ и4хъ, ћкw глaсъ колесни1цъ, є3гдA к0ни мн0зи текyтъ на брaнь:
10 и3 и3мёzху w4шибы подHбны скорп‡инымъ, и3 ж†ла бsху во w4шибэхъ и4хъ: и3 данA бЁ w4бласть и5мъ вреди1ти человёки пsть мцcъ.
11 И# и3мёли над8 соб0ю царS ѓггела бeздны, є3мyже и4мz є3врeйски ґвaддwнъ, ґ є4ллински ґполлЂwнъ.
12 Г0ре є3ди1но tи1де: сE, грzдyтъ є3щE двA гHрz по си1хъ.
13 И# шестhй ѓгGлъ воструби2, и3 слhшахъ глaсъ є3ди1нъ t четhрехъ рогHвъ nлтарS златaгw сyщагw пред8 бGомъ,
14 глаг0лющій шест0му ѓгGлу и3мёющу трубY: разрэши2 четhри ѓгGлы св‰заны при рэцЁ вели1цэй є3vфрaтъ.
15 И# разрэшeни бhша четhри ѓгGли ўгот0вани на чaсъ и3 дeнь, и3 мцcъ и3 лёто, да и3збію1тъ трeтію чaсть человBкъ.
16 И# число2 в0инwвъ к0нныхъ двЁ тмB тeмъ: и3 слhшахъ число2 и4хъ.
17 И# тaкw ви1дэхъ въ видёніи к0ни, и3 сэдsщыz на ни1хъ и3мyщыz брwнS џгнєнны и3 v3акjнfwвы и3 жyпєлны: и3 главы6 к0нємъ (и4хъ) ћкw главы6 львHмъ, и3 и3з8 ќстъ и4хъ и3схождaше џгнь и3 дhмъ и3 жyпелъ.
18 И# t тріeхъ ћзвъ си1хъ поги1бе трeтіz чaсть человёкwвъ, t nгнS и3 t дhма и3 t жyпела, и3сходsщихъ и3з8 ќстъ и4хъ:
19 w4бласть бо к0ней во ўстёхъ и4хъ бЁ [и3 во w4шибэхъ и4хъ], и3 [и4бо] w4шиби и4хъ под0бни ѕміє1мъ, и3мyще главы6 и3 тёми пaкwсти дёюще.
20 И# пр0чіи t человBкъ, и5же не вреждeни бhша [не и3збіeни бhша] ћзывами си1ми, нижE покazшасz t дёлъ рyкъ свои1хъ, да не покл0нzтсz дeмwнwмъ, ни јдwлwмъ златы6мъ и3 срє1брzнымъ, и3 мBдzнымъ и3 кaмєннымъ и3 древzны6мъ, и5же ни ви1дэти м0гутъ, ни слhшати, ни ходи1ти:
21 и3 не покazшасz t ўбjйствъ свои1хъ, ни t волхвовaній свои1хъ, нижE t блудA своегw2, нижE t тaтьбъ свои1хъ.