1 (За? R}.) Молю2 u5бо вaсъ, брaтіе, щедр0тами б9іими, предстaвите тэлесA в†ша жeртву жи1ву, с™у, бlгоуг0дну бGови, словeсное служeніе вaше,
2 и3 не соwбразyйтесz вёку семY, но преwбразyйтесz њбновлeніемъ ўмA вaшегw, во є4же и3скушaти вaмъ, что2 є4сть в0лz б9іz бlгaz и3 ўг0днаz и3 совершeннаz.
3 Глаг0лю бо блгdтію дaвшеюсz мнЁ, всsкому сyщему въ вaсъ не мyдрствовати пaче, є4же подобaетъ мyдрствовати: но мyдрствовати въ цэломyдріи, коемyждо ћкоже бGъ раздэли1лъ є4сть мёру вёры.
4 (За? Rf7.) Ћкоже бо во є3ди1нэмъ тэлеси2 мнHги ќды и4мамы, ќды же вси2 не т0жде и4мутъ дёланіе,
5 тaкожде мн0зи є3ди1но тёло є4смы њ хrтЁ, ґ по є3ди1ному дрyгъ дрyгу ќди.
6 (За? R‹.) И#мyще же даров†ніz по блгdти дaннэй нaмъ разли6чна: ѓще прbр0чество, по мёрэ вёры:
7 ѓще ли служeніе, въ служeніи: ѓще ўчsй, во ўчeніи:
8 ѓще ўтэшazй, во ўтэшeніи: подавazй, въ простотЁ: предстоsй [начaлствуzй], со тщaніемъ: ми1луzй, съ д0брымъ и3зволeніемъ.
9 Любы2 нелицемёрна: ненави1дzще ѕлaгw, прилэплsйтесz бlг0му:
10 братолю1біемъ дрyгъ ко дрyгу любeзни: чeстію дрyгъ дрyга б0лша творsще:
11 тщaніемъ не лэни1ви, дyхомъ горsще, гDви раб0тающе:
12 ўповaніемъ рaдующесz, скHрби терпsще, въ моли1твэ пребывaюще:
13 трeбованіємъ с™hхъ приwбщaющесz, страннолю1біz держaщесz:
14 благословлsйте гонsщыz вы2: благослови1те, ґ не клени1те.
15 Рaдоватисz съ рaдующимисz, и3 плaкати съ плaчущими.
16 Т0жде дрyгъ ко дрyгу мyдрствующе: не высHкаz мyдрствующе, но смирeнными ведyщесz: не бывaйте мyдри њ себЁ:
17 ни є3ди1ному же ѕлA за ѕло2 воздаю1ще, промышлsюще дHбраz пред8 всёми человBки.
18 Ѓще возм0жно, є4же t вaсъ, со всёми человBки ми1ръ и3мёйте.
19 Не себE tмщaюще, возлю1бленіи, но дади1те мёсто гнёву. Пи1сано бо є4сть: мнЁ tмщeніе, ѓзъ воздaмъ, гlетъ гDь.
20 Ѓще u5бо ѓлчетъ врaгъ тв0й, ўхлёби є3го2: ѓще ли жaждетъ, нап0й є3го2: сjе бо творS, ќгліе џгнено собирaеши на главY є3гw2.
21 Не побэждeнъ бывaй t ѕлA, но побэждaй бlги1мъ ѕл0е.