1 Жены2 д0брыz блажeнъ є4сть мyжъ, и3 число2 днjй є3гw2 сугyбо.
2 ЖенA д0блzz весели1тъ мyжа своего2 и3 лBта є3гw2 и3сп0лнитъ ми1ромъ.
3 ЖенA добрA чaсть благA, въ чaсти боsщихсz гDа данA бyдетъ.
4 Богaтагw же и3 ўб0гагw сeрдце блaго, во всsко врeмz лицE ти1хо.
5 T трeхъ ўбоsсz сeрдце моE, и3 t лицA четвeртагw ўстраши1хсz:
6 предaніz грaда и3 собрaніz нар0да, и3 њболгaніz над8 смeрть, вс‰ тsжєстна.
7 Болёзнь сeрдца и3 сётованіе женA ревни1ва њ женЁ,
8 и3 ћзва љзhка всBмъ приwбщaющаzсz.
9 Вол0вое и4го дви1жимо женA лукaвна, держaйсz є3S ћкw є4млzйсz скорпjи.
10 Гнёвъ вели1къ женA піsнчива, и3 студA своегw2 не покрhетъ.
11 Блyдъ жeнскій въ возвышeніи nчeсъ и3 бровьми2 є3S познaнъ бyдетъ.
12 Над8 дщeрію безстyдною ўтверди2 стрaжу, да не попущeніе њбрётши ўпотреби1тъ себE.
13 Вслёдъ безстyдна џка сохрани1сz и3 не диви1сz, ѓще въ тS согрэши1тъ:
14 ћкw жaжденъ пyтникъ tвeрзетъ ўстA и3 t всsкіz воды2 бли1жніz и3спіeтъ,
15 прsмw всsкагw колA сsдетъ и3 прsмw стрэлы2 tвeрзетъ тyлъ.
16 Благодaть жeнска возвесели1тъ мyжа є3S, и3 кHсти є3гw2 ўтучни1тъ худ0жество є3S.
17 Даsніе гDне женA молчали1ва, и3 нёсть и3скyпа накaзанныz души2.
18 Благодaть на благодaти женA стыдли1ва,
19 и3 нёсть мёрило всsкое дост0йное воздeржныz души2.
20 С0лнце восходsщее на выс0кихъ гDнихъ,
21 и3 добр0та жены2 д0брыz въ красотЁ д0му є3S:
22 свэти1лникъ сіsz на свёщницэ свsтэ, и3 добр0та лицA на в0зрастэ постоsннэмъ.
23 Столпи2 злaти на подст0лпіихъ срeбрzныхъ, и3 н0зэ крaсни на плеснaхъ д0брэ стоsщихъ.
24 Њ двои1хъ печaльно бhсть сeрдце моE, и3 њ трeтіемъ ћрость ми2 нaйде:
25 мyжъ борeцъ лишazсz за скудотY, и3 мyжіе разyмиви ѓще tриновeни бyдутъ:
26 возвращazсz t прaвды на грёхъ, гDь ўгот0витъ є3го2 на мeчь.
27 Е#двA и4зметсz купeцъ t погрэшeніz, и3 не њправди1тсz корчeмникъ t грэхA.