1 Не свари1сz съ человёкомъ си1льнымъ, и3 да не когдA впадeши въ рyцэ є3гw2.
2 Не тzжи1сz съ человёкомъ богaтымъ, да не когдA њтzготи1тъ ти2 мёру:
3 мн0гихъ бо погуби2 злaто, и3 сердцA ц†рскаz преклони2.
4 Не свари1сz съ человёкомъ љзhчнымъ и3 не накладaй на џгнь є3гw2 др0въ.
5 Не и3грaй съ ненакaзаннымъ, да не пріи1мутъ безчeстіz прароди1теліе твои2.
6 Не поноси2 человёку њбращaющусz t грэхA: помzни2, ћкw вси2 є3смы2 во є3пітіміaхъ.
7 Не безчeсти человёка въ стaрости є3гw2: и4бо и3 ты2 сaмъ состарёешисz.
8 Не рaдуйсz њ мертвецЁ бhвшемъ враждeбнэйшемъ тебЁ: помzни2, ћкw вси2 ўмирaемъ.
9 Не прeзри п0вэсти премyдрыхъ и3 въ при1тчахъ и4хъ живи2:
10 ћкw t ни1хъ навhкнеши наказaнію и3 служи1ти вельм0жамъ ўд0бнw.
11 Не tступaй t п0вэсти стaрцєвъ: и4бо тjи навык0ша t nтє1цъ свои1хъ:
12 ћкw t ни1хъ навhкнеши рaзуму и3 во врeмz потрeбно дaти tвётъ.
13 Не возгнэщaй ќгліz грёшнику, да не сгори1ши nгнeмъ плaмене є3гw2.
14 Не востaни на лицE досади1телево, да не присэди1тъ ћкw навётникъ ўстHмъ твои6мъ.
15 Взаи1мъ не дaй человёку крёпльшу тебє2, и3 ѓще дaси, бyди ћкоже погуби1вый.
16 Не поручaйсz вhше си1лы твоеS: и3 ѓще поручи1шисz, ћкw воздаsй пецhсz.
17 Не свари1сz со судіeю: по разсуждeнію бо є3гw2 бyдутъ суди1ти є3мY.
18 Съ дeрзымъ не ходи2 на пyть, ћкw да не њтzготи1тсz на тS: т0й бо сотвори1тъ по в0ли своeй, и3 съ бyйствомъ є3гw2 поги1бнеши.
19 Съ ћростивымъ не свари1сz и3 не и3ди2 съ ни1мъ сквозЁ пустhню: пред8 nчи1ма бо є3гw2 кр0вь ћкw ничт0же є4сть, и3 и3дёже нёсть п0мощи, тaмw низложи1тъ тS.
20 Съ бyимъ совёта не твори2: не возм0жетъ бо сл0ва ўдержaти.
21 Пред8 чужи1мъ не твори2 тaйнагw: не вёси бо, что2 роди1тъ ти2.
22 Всsкому человёку не kвлsй сeрдца твоегw2, да не воздaстъ ти2 благодaти л0жныz.