1 И# речE рафаи1лъ ко тwвjи: не вёси ли, брaте, кaкw њстaвилъ є3си2 nтцA твоего2;
2 предтецeмъ пред8 жен0ю твоeю и3 ўгот0ваимъ д0мъ:
3 возми1 же въ рyку жeлчь рhбію. И# поид0ста, и3 кyпнw и4де пeсъ в8слёдъ и4хъ.
4 Ѓнна же сэдsше њбзирaющи на пути2 сhна своего2.
5 И# ўсмотри2 є3го2 грzдyща и3 речE nтцY є3гw2: сE, сhнъ м0й грzдeтъ и3 человёкъ пошeдый съ ни1мъ.
6 Ґ рафаи1лъ речE: вёмъ ѓзъ, тwвjе, ћкw tвeрзетъ џчи nтeцъ тв0й:
7 ты2 ќбw помaжи жeлчію на nчесeхъ є3гw2, и3 ўгрызeнъ њтрeтъ, и3 tвeрзетъ бёльма, и3 ќзритъ тS.
8 И# притeкши ѓнна нападE на вhю сhна своегw2 и3 речE є3мY: ви1дэхъ тS, чaдо,tн}э да ўмрY. И# плaкастасz џба.
9 Тwвjтъ же и3схождaше ко двeремъ и3 преткнyсz. Сhнъ же є3гw2 притечE къ немY
10 и3 под8S nтцA своего2 и3 посhпа жeлчь на nчесA nтцA своегw2, глаг0лz: дерзaй, џтче.
11 Е#гдa же њгрызє1на бhша, њтрE џчи свои2,
12 и3 tрт0шасz t ќглwвъ nчeсъ є3гw2 бёльма, и3 ви1дэвъ сhна своего2, нападE на вhю є3гw2
13 и3 плaкасz и3 речE: блгcвeнъ є3си2, б9е, и3 блгcвeно и4мz твоE во вёки, и3 блгcвeни вси2 с™jи твои2 ѓгGли,
14 ћкw наказaлъ є3си2 и3 поми1ловалъ є3си2 мS: сE, ви1жду тwвjю сhна моего2. И# вни1де сhнъ є3гw2 рaдуzсz, и3 возвэсти2 nтцY своемY вели6чіz бы6вшаz є3мY въ мидjи.
15 И# и3зhде тwвjтъ во срётеніе невёстки своеS рaдуzсz и3 благословS бGа, ко вратHмъ нінеvjи. И# чудsхусz ви1дzщіи є3го2 грzдyща, ћкw прозрЁ.
16 И# тwвjтъ и3сповёдашесz пред8 ни1ми, ћкw поми1лова є3го2 бGъ. И# є3гдA прнбли1жисz тwвjтъ къ сaррэ невёстцэ своeй, благослови2 ю5, глаг0лz: пріиди2 здрaва, дщи2: блгcвeнъ бGъ, и4же приведE тS къ нaмъ, и3 nтeцъ тв0й и3 мaти твоS. И# бhсть рaдость всBмъ сyщымъ въ нінеvjи брaтіzмъ є3гw2.
17 И# пріи1де ґхіaхаръ, и3 насвaсъ сhнъ брaта є3гw2,
18 и3 бhсть брaкъ тwвjи съ весeліемъ днjй сeдмь.