1 И# призвA тwвjтъ тwвjю сhна своего2 и3 речE є3мY: промhсли, чaдо мздY человёку ходи1вшему съ тоб0ю: и3 приложи1ти є3мY подобaетъ.
2 И# речE: џтче, не бyду њби1жденъ дaвъ є3мY п0лъ, ±же принес0хъ,
3 понeже приведE мS тебЁ здрaва и3 женY мою2 и3зцэли2, и3 сребро2 моE принесE, и3 тебE тaкожде ўврачевA.
4 И# речE стaрецъ: прaведно є4сть є3мY.
5 И# призвA ѓгGла и3 речE є3мY: возми2 п0лъ всёхъ, ±же принес0сте, и3 пойди2 здрaвъ.
6 ТогдA призвaвъ nбои1хъ тaйнw, речE и4ма: блгcви1те бGа и3 томY и3сповёдайтесz, и3 вели1чіе дади1те є3мY, и3 и3сповёдайтесz є3мY пред8 всёми живyщими њ си1хъ, ±же сотвори2 съ вaма: добро2 є4же блгcви1ти бGа и3 возноси1ти и4мz є3гw2, словесA дёлъ б9іихъ благочeстно сказyюще: и3 да не лэнитeсz и3сповёдатисz є3мY:
7 тaйну царeву добро2 храни1ти, дэлa же б9іz tкрывaти слaвнw: добро2 твори1те, и3 ѕло2 не њбрsщетъ вы2:
8 блaго моли1тва съ пост0мъ и3 ми1лостынею и3 прaвдою: блaго мaлое съ прaвдою, нeжели мн0го съ непрaвдою: добро2 твори1ти ми1лостыню, нeжели сокр0виществовати злaто,
9 ми1лостынz бо t смeрти и3збавлsетъ и3 тaz њчищaетъ всsкъ грёх: творsщіи ми1лwстыни и3 пр†вды и3сп0лнzтсz жи1зни,
10 согрэшaющіи же врази2 сyть своегw2 животA:
11 не ўтаю2 t вaсъ всsкагw словесE, рёхъ бо: тaйну царeву храни1ти добро2, дэлa же б9іz tкрывaти слaвнw:
12 и3 н}э, є3гдA моли1лсz є3си2 ты2 и3 невёстка твоS сaрра, ѓзъ приношaхъ пaмzть моли1твы вaшеz пред8 с™aго, и3 є3гдA погребaлъ є3си2 мє1ртвыz, под0бнэ присyтствовахъ тебЁ,
13 и3 є3гдA не лэни1лсz є3си2 востaти и3 њстaвити њбёдъ тв0й, да tшeдъ покрhеши мeртваго, не ўтаи1лсz є3си2 менє2 благотворsй, но съ тоб0ю бёхъ:
14 и3 нн7э послa мz бGъ и3зцэли1ти тS и3 невёстку твою2 сaрру:
15 ѓзъ є4смь рафаи1лъ, є3ди1нъ t седми2 с™hхъ ѓгGлwвъ, и5же прин0сzтъ мwли1твы с™hхъ и3 вх0дzтъ пред8 слaву с™aгw.
16 И# смzт0стасz џба и3 пад0ста на лицE, занE ўбоsстасz.
17 И# речE и4ма: не б0йтесz, ћкw ми1ръ вaма бyдетъ, бGа же благослови1те во вёкъ:
18 ћкw не своeю си2 благодaтію, но в0лею бGа нaшегw пріид0хъ, сегw2 рaди благослови1те є3го2 во вёкъ:
19 вс‰ дни6 kвлsхсz вaма, и3 не kд0хъ, нижE пи1хъ, но видёніе вы2 зрsсте:
20 и3 нн7э и3сповёдайтесz бGу, занE восхождY къ послaвшему мS, и3 напиши1те вс‰, ±же соверши1шасz, въ кни1гу.
21 И# востaста и3 не ктомY ви1дэста є3го2:
22 и3 и3сповёдаста дэлA вє1ліz и3 ч{днаz б9іz, и3 кaкw kви1сz и4ма ѓгGлъ гDень.