1 И# тwвjтъ написA моли1тву въ рaдость и3 речE: блгcвeнъ бGъ живhй во вёки и3 цrтво є3гw2,
2 занE џнъ наказyетъ и3 ми1луетъ, низв0дитъ во ѓдъ и3 возв0дитъ, и3 нёсть и4же и3збэжи1тъ руки2 є3гw2:
3 и3сповёдайтесz є3мY, сhнове ї}левы, пред8 kзы6ки, занE т0й разсёz нaсъ въ ни1хъ,
4 тaмw kвлsйте вели1чіе є3гw2, возноси1те є3го2 пред8 всsкимъ живyщимъ, ћкw т0й гDь нaшъ и3 бGъ, т0й nц7ъ нaшъ во вс‰ вёки,
5 и3 накaзовати и4мать нaсъ въ непрaвдахъ нaшихъ, и3 пaки поми1луетъ и3 соберeтъ ны2 t всёхъ kзhкwвъ, и3дёже ѓще расточeни бyдете въ ни1хъ:
6 ѓще њбратнтeсz къ немY всёмъ сeрдцемъ вaшимъ и3 всeю душeю вaшею твори1ти пред8 ни1мъ и4стину, тогдA њбрати1тсz къ вaмъ и3 не скрhетъ лицA своегw2 t вaсъ, и3 ќзрите, ±же сотвори1тъ съ вaми: и3 и3сповёдайтесz є3мY всёми ўсты6 вaшими, и3 благослови1те гDа прaвды и3 возноси1те цRS вэкHвъ: ѓзъ въ земли2 плэнeніz моегw2 и3сповёдаюсz є3мY и3 сказyю крёпость и3 вели1чіе є3гw2 kзыку грёшникwвъ: њбрати1тесz, грBшницы, и3 твори1те прaвду пред8 ни1мъ: кто2 вёсть, ѓще бlговоли1тъ њ вaсъ и3 сотвори1тъ млcть вaмъ;
7 бGа моего2 возношY, и3 душA моS цRS нбcнаго, и3 возвесели1тсz њ вели1чіи є3гw2:
8 да возглаг0лютъ вси2 и3 да и3сповёдzтсz є3мY во ‡еrли1мэ:
9 їеrли1ме, грaде с™hй, накaжетъ тS за дэлA сынHвъ твои1хъ и3 пaки поми1луетъ сhны првdныхъ:
10 и3сповёдайz гDеви блaгw и3 блгcви2 цRS вэкHвъ, да пaки ски1ніz є3гw2 сози1ждетсz въ тебЁ съ рaдостію, и3 да возвесели1тъ въ тебЁ плэнє1нныz, и3 да возлю1битъ въ тебЁ бBдныz во вс‰ р0ды вёка:
11 kзhцы мн0зи tдалeча пріи1дутъ ко и4мени гDа бGа, дaры въ рукaхъ и3мyще и3 дaры цRю2 нб7сE, р0дове родHвъ восхвaлzтъ тS и3 дадyтъ рaдованіе:
12 пр0клzти вси2 ненави1дzщіи тS, блгcвeни бyдутъ вси2 лю1бzщіи тS во вёкъ:
13 рaдуйсz и3 весели1сz њ сынёхъ првdныхъ, занE соберyтсz и3 возблгcвsтъ гDа првdныхъ:
14 Q=^, бlжeни лю1бzщіи тS, возрaдуютсz њ ми1рэ твоeмъ: бlжeни, є3ли2цы скорвёша њ всёхъ наказaніихъ твои1хъ, занE њ тебЁ возрaдуютсz, ви1дzще всю2 слaву твою2, и3 возвеселsтсz во вёкъ:
15 душA моS да блгcви1тъ бGа цRS веи1каго,
16 ћкw наздaнъ бyдетъ їеrли1мъ сапфjромъ и3 смарaгдомъ и3 кaменемъ честнhмъ, стёны тво‰ и3 столпи2 и3 забр†ла злaтомъ чи1стымъ,
17 и3 стHгны їеrли1мскіz вирЂлломъ и3 ґнfрaxомъ и3 кaменіемъ t суфjра ўтeлютсz,
18 и3 рекyтъ вс‰ стHгны є3гw2: ґллилyіа и3 восхвaлzтъ, глаг0люще: блгcвeнъ бGъ, и4же вознесE во вс‰ вёки.