1 Е#гдa же пріид0хъ въ д0мъ м0й, и3 tданA бhсть мнЁ ѓнна женA моS и3 тwвjа сhнъ м0й, въ прaздникъ пzтьдесsтницы, и5же є4сть с™ъ сeдмь седми1цъ, бhсть њбёдъ д0бръ мнЁ, и3 возлег0хъ, є4же ћсти.
2 И# ўзрёхъ снBди мнHги и3 рёхъ сhну моемY: и3ди1 и3 приведи2, є3г0же ѓще њбрsщеши t брaтіи нaшеz ни1щаго, и4же п0мнитъ гDа, и3 сE, њжидaю тебE.
3 И# пришeдъ речE: џтче, є3ди1нъ t р0да нaшегw ўдавлeнъ повeрженъ є4сть на т0ржищи.
4 И# ѓзъ, прeжде нeже вкуси1ти ми2, взsхъ є3го2 въ нёкій д0мъ, донeлэже зaйде с0лнце:
5 и3 возврати1всz ўмhхсz и3 kд0хъ хлёбъ м0й въ ск0рби,
6 и3 помzнyхъ пр?\ор0чество ґмHса, ћкоже речE: њбратsтсz днjе вaши въ плaчь, и3 вс‰ весє1ліz в†ша въ сётованіе:
7 и3 плaкахсz: и3 є3гдA зaйде с0лнце, поид0хъ и3 и3скопaвъ погреб0хъ є3го2.
8 Бли1жніи же посмэвaхусz, глаг0люще: є3щE не бои1тсz ўбіeнъ бhти за дёло сіE: и3 бэжA, и3 сE, пaки погребaетъ мє1ртвыz.
9 И# въ тY н0щь, є3гдA погреб0хъ, возврати1хсz и3 лег0хъ w4сквернeнъ при стэнЁ дворA, и3 лицE моE tкровeно бЁ:
10 не ви1дэхъ же, ћкw вр†біz на стэнЁ сyть, и3 nчесeмъ мои6мъ tвє1рстымъ сyщымъ, и3спусти1ша вр†біz тeплое на nчесA мо‰, и3 бhша бёльма на nчесёхъ мои1хъ: и3 и3д0хъ ко врачє1мъ и3 не п0льзоваша мS: ґхіaхаръ же питaше мS, д0ндеже tид0хъ во є3лmмаjду.
11 Ґ женA моS ѓнна в0лну прzдsше въ домёхъ жeнскихъ
12 и3 посылaше госп0діємъ: даsху же є4й и3 nни2 мздY, придaвше и3 козлS.
13 Е#гдa же пріи1де ко мнЁ, начA вопи1ти: и3 рёхъ є4й: tкyду козлS; не ўкрaдено ли є4сть; tдaждь є5 госп0діємъ: не бо2 лёпо є4сть ћсти крaденое.
14 Nнa же речE: дaръ дадeсz ми2 над8 мздY. И# не вёровахъ є4й и3 глаго2лахъ tдaти є5 госп0діємъ, и3 стыдsхсz пред8 нeю. Nнa же tвэщaвши речE ми2: гдЁ сyть ми1лwстыни тво‰ и3 пр†вды тво‰; сE, вёдwма вс‰ съ тоб0ю.