1 И# њпечaливсz плaкахъ, и3 моли1хсz съ болёзнію, глаг0лz:
2 првdнъ є3си2, гDи, и3 вс‰ дэлA тво‰, и3 вси2 путіE твои2 млcть и3 и4стниа, и3 сyдъ и4стиненъ и3 првdнъ ты2 сyдиши во вёкъ:
3 помzни2 мS и3 при1зри на мS да не tмщaеши ми2 грэхи2 мо‰ и3 невBдэніz мо‰ и3 nтє1цъ мои1хъ, и4миже согрэши1ша пред8 тоб0ю:
4 преслyшаша бо зaпwвэди тво‰ и3 дaлъ є3си2 нaсъ въ расхищeніе и3 плэнeніе и3 смeрть и3 въ при1тчу поношeніz всBмъ kзhкwмъ, въ нsже расточи1хомсz:
5 и3 нн7э мнHги судбы6 тво‰ сyть и3 и4стинны, твори1те со мн0ю њ грэсёхъ мои1хъ и3 nтє1цъ мои1хъ, ћкw не сотвори1хомъ повелёній твои1хъ, не бо2 ходи1хомъ во и4стинэ пред8 тоб0ю:
6 и3 нн7э, ћкоже ўг0дно пред8 тоб0ю, сотвори2 со мн0ю: повели2 tsти дyхъ м0й, ћкw да разрэшyсz и3 бyду землS, понeже ќне є4сть ми2 ўмрeти, нeжели жи1ву бhтн, занE поношeніz лжи6ва слhшахъ, и3 печaль є4сть мн0га во мнЁ: повели2 tрэши1тисz ми2 t нyжды ўжE на вёчное мёсто, да не tврати1ши лицA твоегw2 t менє2.
7 Въ т0йже дeнь случи1сz дщeри рагуи1левэй сaррэ бо є3кватaнэхъ мидjи, и3 т0й поноси1мэй бhти t рабhнь nтцA є3S:
8 ѓкw бsше данA седми2 мужє1мъ, и3 ґсмодeй лукaвый дeмwнъ ўби2 и5хъ, прeжде дaже бhти и5мъ съ нeю ћкw съ женaми: и3 рёша є4й: не разумёеши ли ўбивaющи твои1хъ мужeй; ўжE сeдмь и3мёла є3си2, и3 ни є3ди1нагw и4хъ нареклaсz є3си2:
9 что2 нaсъ біeши; ѓще и3змр0ша, и3ди2 съ ни1ми, да не ви1димъ твоегw2 сhна и3ли2 дщeре во вёкъ.
10 Сі‰ слhшавши њпечaлисz ѕэлw2, ћкw ўдави1тисz, и3 речE: є3ди1на ќбw є4смь nтцY моемY: ѓще сотворю2 сіE, ўкори1зна є3мY бyдетъ, и3 стaрость є3гw2 ннзведY съ болёзнію во ѓдъ.
11 И# молsшесz при nк0нцы и3 речE: блгcвeнъ є3си2, гDи б9е м0й, и3 блгcвeно и4мz твоE с™0е и3 чтcн0е во вёки: да блгcвsтъ тS вс‰ дэлA тво‰ во вёкъ:
12 и3 нн7э, гDи, џчи мои2 и3 лицE моE ко тебЁ дaхъ:
13 рёхъ да разрэши1ши мS t земли2 и3 да не слhшу ѓзъ ктомY поношeніz:
14 ты2 вёсн, гDи, ћкw чистA є4смь t всsкагw грэхA мyжнz
15 и3 не њскверни1хъ и4мене моегw2 ннжE и4мене nтцA моегw2 въ земли2 плэнeніz моегw2: є3динор0дна є4смь nтцY моемY, и3 нёсть є3мY ?џтрочища, и4же наслёдитъ є3го2, нижE брaта бли1жнzгw, нижE сyщагw є3мY сhна да соблюдy мz томY въ женY: ўжE погиб0ша ми2 сeдмь: вскyю ми2 жи1ти; и3 ѓще не ўг0дно є4сть тебЁ ўби1ти мS, повели2 призрёти на мS и3 поми1ловати мS, да не ктомY слhшу поношeніе.
16 И# ўслhша гDь моли1тву nбои1хъ пред8 слaвою вели1кагw рафаи1ла,
17 и3 п0сланъ бЁ и3зцэли1ти nбои1хъ, тwвjту њчи1стити бёльма и3 сaрру дщeрь рагуи1леву дaти тwвjи сhну тwвjтову въ женY, и3 свzзaти ґсмодeа лукaваго дeмwна, занE тwвjи подоaетъ наслёдити ю5. Въ то2 врeмz возврати1всz тwвjтъ, вни1де въ д0мъ св0й, ґ сaрра дщи2 рагуи1лева сни1де t г0рницы своеS.