1 Въ дeнь w4нъ воспомzнY тwвjтъ њ сребрЁ, є4же вдадE гаваи1лу въ рaгахъ мидjйскихъ,
2 и3 речE въ себЁ: ѓзъ проси1хъ смeрти, что2 не зовY тwвjи сhна моегw2, да є3мY њб8zвлю2, прeжде дaже ўмрeти ми2;
3 И# призвaвъ є3го2 речE: чaдо, ѓще ўмрY, погреби1 мz, и3 да не презирaеши мaтере твоеs: чти2 ю5 вс‰ дни6 животA твоегw2 и3 твори2 є4же ўг0дно є4й, и3 да не њпечалsеши є3S:
4 помzни2, чaдо, ћкw мнHга бBдстгвіz ви1дэ њ тебЁ во чрeвэ: є3гдA ќмретъ, поогреби2 ю5 при мнЁ во є3ди1нэмъ гр0бэ:
5 вс‰ дни6, чaдо, гDа бGа нaшего п0мни, и3 да не пох0щеши согрэшaти и3 преступaти зaпwвэди є3гw2: прaвду твори2 вс‰ дни6 животA твоегw2, и3 да не х0диши путeмъ непрaвды,
6 занE творsщу ти2 и4стину благопоспёшєства бyдутъ въ дёлэхъ твои1хъ и3 всBмъ творsщымъ прaвду:
7 t и3мёній твои1хъ твори2 ми1лостыню, и3 да не зaзритъ твоE џко, внегдA твори1ти ти2 ми1лостыню: да не tвращaеши лицA твоегw2 t всsкагw ни1щагw, и3 t тебє2 не tврати1тсz лицE б9іе:
8 ћкоже тебЁ бyдетъ по мн0жеству, твори2 t ни1хъ ми1лостыню: ѓще мaло тебЁ бyдетъ, по мaлому да не бои1шисz твори1ти ми1лостыню:
9 зал0гъ бо д0бръ сокр0вищствуеши тебЁ на дeнь нyжды,
10 занE ми1лостынz t смeрти и3збавлsетъ и3 не њставлsетъ и3ти2 во тмY:
11 дaръ бо д0бръ є4сть ми1лостынz всBмъ творsщымъ ю5 пред8 вhшнимъ:
12 внемли2 себЁ, чaдо, t всsкагw блудодэsніz, и3 женY пeрвэе поими2 t сёмеие nтє1цъ твои1хъ: да не п0ймеши жены2 чуждjz, ћже нёсть t плeмене nтцA твоегw2, занE сhнове прbр0кwвъ є3смы2: нHе, ґвраaмъ, їсаaкъ, їaкwвъ nтцы2 нaши t вёка: помzни1, чaдо, ћкw сjи вси2 поsша жєны2 t брaтіи свои1хъ и3 благословeни бhша въ чaдэхъ свои1хъ, и3 сёмz и4хъ наслёдитъ зeмлю:
13 и3 нн7э, чaдо, люби2 брaтію твою2 и3 не возноси1сz сeрдцемъ твои1мъ пaче брaтій твои1хъ и3 сынHвъ и3 дщeрей людjй твои1хъ, поsти тебЁ t ни1хъ женY, занE въ гордhни поги1бель и3 развращє1ніе мн0го, и3 въ непотрeбствэ ўмалeніе и3 ўб0жество вели1ко, и4бо непотрeбство мaти є4сть глaда:
14 мздA всsкагw человёка, и4же ѓще раб0тати бyдетъ ў тебє2, да не премeдлитъ, но tдaждь є3мY ѓбіе: ѓще послyжиши бGу, воздaстсz тебЁ: внемли2 тебЁ, чaдо, во всёхъ дёлэхъ твои1хъ и3 бyди накaзанъ во всeмъ житіи2 твоeмъ,
15 и3 є4же ненави1диши, да ни комyже твори1ши: вінA въ піsнство да не піeши и3 да не х0дитъ съ тоб0ю піsнство въ п{ти1 твоeмъ:
16 t хлёба твоегw2 дaждь ѓлчущему и3 t њдsній твои1хъ наги6мъ: всE, є4же ѓще преизбyдетъ тебЁ, твори2 ми1лостыню, и3 да не зaзритъ твоE џко, внегдA твори1ти ти2 ми1лостыню:
17 и3ждивaй хлёбы тво‰ при гр0бэ првdныхъ, грёшникwмъ же да не дaси:
18 совёта ў всsкагw премyдрагw и4щи2, и3 да не небрежeши њ всsцэмъ совётэ полeзнемъ:
19 и3 на всsкое врeмz благослови2 гDа бGа и3 t негw2 проси2, ћкw да путіE твои2 прaви бyдутъ, и3 вс‰ стєзи2 и3 совёти твои2 да благоуспёютъ, занE всsкъ kзhкъ не и3мётъ совёта, но сaмъ гDь даeтъ вс‰ бlг†z, и3 є3г0же ѓще восх0щетъ, смирsетъ, ћкоже х0щетъ: и3 нн7э, чaдо, помzни2 зaпwвэди мо‰, и3 да не и3зглaдzтсz t сeрдца твоегw2:
20 и3 нн7э њб8zвлsю тебЁ дeсzть тал†нтъ сребрA, ±же вдaхъ гаваи1лу сhну гаврjину въ рaгахъ мидjйскихъ:
21 и3 не б0йсz, чaдо, ћкw њбнищaхомъ: сyть тебЁ мнHга, ѓще ўои1шисz бGа и3 tстyпиши t всsкагw грэхA и3 сотвори1ши, є4же ўг0дно пред8 ни1мъ.