1 И# tвэшaвъ тwвjа, речE є3мY: џтче, сотворю2 вс‰, є3ли6ка заповёдалъ є3си2 ми2:
2 но кaкw возмогY взsти сребро2, ґ не знaю є3гw2;
3 И# дадE є3мY рукописaніе и3 речE є3мY: и3щи2 себЁ человёка, и4же п0йдетъ съ тоб0ю, и3 дaмъ є3мY мздY, д0ндеже жи1въ є4смь, и3 шeдъ возми2 сребро2.
4 И# и4де и3скaти человёка, и3 њбрёте рафаи1ла, и4же бЁ ѓгGлъ, и3 не вёдzше:
5 и3 речE є3мY: могy ли пойти2 съ тоб0ю въ р†ги мид‡искіz, и3 и3звёстенъ ли є3си2 њ мёстэхъ;
6 И# речE є3мY ѓгGлъ: пойдY съ тоб0ю, и3 пyть вёмъ, и3 ў гаваи1ла брaта нaшегw живsхъ.
7 И# речE є3мY тwвjа: пожди2 мS, и3 рекY nтцY моемY.
8 И# речE є3мY: и3ди2 и3 не косни2.
9 И# вшeдъ речE nтцY: сE, њбрэт0хъ, и4же п0йдетъ со мн0ю сeй же речE: пригласи2 є3го2 ко мнЁ, да ўвЁмъ, к0егw плeмене є4сть, и3 ѓще вёренъ є4сть, є4же и3ти2 съ тоб0ю.
10 И# призвA є3го2: и3 вни1де, и3 привётствоваста дрyгъ дрyга.
11 И# речE є3мY тwвjтъ: брaте, t к0егw плeмене и3 t к0егw nтeчества є3си2 ты2; скажи1 ми.
12 И# речE є3мY: плeмене и3 nтeчества ты2 и4щеши; и3ли2 наeмника, и4же спутьшeствуетъ съ сhномъ твои1мъ; И# речE є3мY тwвjтъ: хощY брaте, вёдати р0дъ тв0й и3 и4мz.
13 Џнъ же речE: ѓзъ ґзарjа ґнанjи вели1кагw t брaтіи твоеS.
14 И# речE є3мY: блaгw пришeлъ є3си2, брaте, и3 на мS да не гнёваешисz, ћкw взыскaхъ плeмz твоE и3 nтeчество твоE ўвёдати, и3 ты2 є3си2 брaтъ м0й t добрA и3 блaга р0да: знaхъ бо ѓзъ ґнанjю и3 їwнаfaна сынHвъ семeа вели1кагw, ћкw ходи1хомъ кyпнw во їеrли1мъ клaнzтисz, прносsще перворHднаz и3 десzти6ны плодHвъ, и3 не заблуди1ша въ заблуждeніи брaтіи нaшеz: t к0рене вели1кагw є3си2, брaте:
15 но рцы2 мнЁ, кyю тебЁ и4мамъ мздY дaти; дрaхму на дeнь и3 н{жднаz тебЁ ћкоже и3 сhнови моемY:
16 и3 є3щE приложY тебЁ над8 мздY, ѓще здрaви возвратитeсz.
17 И# благоизв0листа тaкw. И# речE къ тwвjи: гот0въ вyди къ пути2, и3 да благоспэши1тсz вaма. И# ўгот0ва сhнъ є3гw2, ±же къ пути2. И# речE є3мY nтeцъ є3гw2: и3ди2 съ человёкомъ си1мъ: њбитazй же на нб7си2 бGъ бlгоустр0итъ пyть вaшъ, и3 ѓгGлъ є3гw2 да спутьшeствуетъ вaма. И# и3зыд0ста џба tити2, и3 пeсъ џтрочища съ ни1ма.
18 Плaкасz же ѓнна мaти є3гw2 и3 речE къ тwвjту: почто2 tпусти1лъ є3си2 чaдо нaше; и3ли2 не жeзлъ руки2 нaшеz є4сть, внегдA входи1те є3мY и3 и3сходи1ти пред8 нaма;
19 сребро2 сребр0мъ да не возврати1тсz, но ўмeты сhна нaшегw да бyдетъ:
20 ћкw бо дадeсz нaма жи1ти t гDа, сіE дов0лно є4сть нaма.
21 И# речE є4й тwвjтъ: не печaлисz, сестро2, здрaвъ пріи1детъ, и3 џчи твои2 ќзрzтъ є3го2:
22 ѓгGлъ бо блaгъ спутьшeствовати бyдетъ є3мY и3 благоуспёетсz пyть є3гw2, и3 возврати1тсz здрaвъ.