1 И# престA плaкати.
2 Џна же шє1дша путeмъ, пріид0ста въ вeчеръ ко тjгру рэцЁ и3 пребhста тaмw.
3 Џтрочнщь же сни1де њмытисz и3 и3зскочи2 рhба t рэки2 и3 хотsше пожрeти џтрочища.
4 ЃгGлъ же речE є3мY: возми2 рhбу. И# ћтъ рhбу џтрочищь и3 и3звeрже ю5 на зeмлю.
5 И# речE є3мY ѓгGлъ: разрёжи рhбу, и3 взsвъ сeрдце и3 пeчень и3 жeлчь, положи2 сохрaннw.
6 И# сотвори2 џтрочищь, ћкоже речE є3мY ѓгGлъ: рhбу же и3спє1кша, снэд0ста: и3 и3д0ста џба, донeлиже прили1жистасz ко є3кватaнwмъ.
7 И# речE џтрочищь ѓгGлу: ґзарjа брaте, что2 є4сть сeрдце и3 пeчень и3 жeлчь рhбіz;
8 И# речE є3мY: сeрдце и3 пeчень, ѓще кого2 смущaетъ дeмwнъ и3ли2 дyхъ ѕ0лъ, си1мъ подобaетъ кури1ти пред8 человёкомъ и3ли2 жен0ю, и3 ктомY не бyдетъ смущaтсиz:
9 жeлчь же, помaзати человёка, и4же и4мать бёльма на nчесёхъ, и3 и3зцэлёетъ.
10 Е#гдa же прибли1жистасz ко рaгэ,
11 речE ѓгGлъ џтрочищу: брaте, днeсь пребyдемъ ў рагуи1ла, и3 џнъ ср0дникъ тв0й є4сть, и3 є4сть є3мY дщeрь є3динор0дна и4менемъ сaрра:
12 возглаг0лю њ нeй, є4же дaтисz тебЁ є4й въ женY, занE тебЁ надлежи1тъ наслёдіе є3S, и3 ты2 є3ди1нъ є3си2 t р0да є3S: nтрокови1ца же краснA и3 ўмнA є4сть:
13 и3 нн7э послyшай мS, и3 возглаг0лю nтцY є3S, и3 є3гдA возврати1мсz t рaгъ, сотвори1мъ брaкъ: понeже вёмъ рагуи1ла, ћкw не дaстъ є3S мyжу и3н0му по зак0ну мwmсeову, и3ли2 пови1ненъ бyдетъ смeрти, занE наслёдіе тебЁ подобaетъ пріsти, нeжели всsкому человёку.
14 ТогдA речE џтрочищь ѓгGлу: ґзарjа брaте, слhшахъ ѓзъ, ћкw nтрокови1ца данA бЁ седми2 мужє1мъ, и3 вси2 въ невёстницэ погиб0ша:
15 и3 нн7э ѓзъ є3ди1нъ є4смь nтцY и3 бою1сz, да не вшeдъ ўмрY ћкоже и3 прeждніи, понeже дeмwнъ лю1битъ ю5 и4же не вреди1тъ ни ког0же рaзвэ приходsщихъ къ нeй: и3 нн7э ѓзъ бою1сz да не ўмрY и3 низведY жив0тъ nтцA моегw2 и3 мaтере моеS съ печaлію њ мнЁ во гр0бъ и4хъ, и3 сhнъ другjй нёсть и4ма, и4же погребeтъ |.
16 Речe же є3мY ѓгGлъ: не п0мниши ли словeсъ, ћже заповёда тебЁ nтeцъ тв0й, њ є4же взsти тебЁ женY t р0да твоегw2; и3 нн7э послyшай мS, брaте, понeже тебЁ бyдетъ въ женY, ґ њ дeмwнъ ни є3ди1ныz мhсли и3мёй, занE въ н0щь сію2 дaстсz тебЁ nнA въ женY:
17 и3 ѓще вни1деши въ невёстникъ, в0змеши жерaтокъ fmміaмный, и3 возложи1ши t сeрдца и3 t пeчени рhбныz и3 покури1ши:
18 и3 њбонsетъ дeмwнъ, и3 tбэжи1тъ и3 не возврати1тисz во вёкъ вёка: є3гдa же пріи1деши къ нeй, востaните џба и3 возопjйте къ млcтивому бGу, и3 сп7сeтъ вaсъ и3 поми1луетъ: не б0йсz, занE тебЁ сіS ўгот0вана є4сть t вёка, и3 ты2 ю5 спасeши, и3 п0йдетъ съ тоб0ю, и3 непщyю, ћкw тебЁ бyдутъ t неS ч†да. И# ћкw ўслhша тwвjа сі‰, возлюби2 ю5, и3 душA є3гw2 прилэпи1сz ѕэлw2 є4й. И# пріид0ста во є3кватaны.