1 Е#гдa же њкончaша вeчерю, введ0ша тwвjю къ нeй.
2 Џнъ же и3дhй помzнY словесA рафаи1лwва, и3 взS жерaтокъ fmміaмный, и3 возложи2 сeрдце рhбіе и3 пeчень, и3 покури2:
3 є3гдa же њбонS дeмwнъ воню2, tбэжE въ вы6шнzz є3гЂпта, и3 свzзA є3го2 ѓгGлъ.
4 Е#гдa же заключє1на бhста џба, востA тwвjа t л0жа и3 речE: востaни, сестро2, и3 пом0лимсz, да поми1луетъ ны2 гDь.
5 И# начA тwвjа глаг0лати: блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 блгcвeно и4мz твоE с™0е и3 слaвное во вёки, да блгcвsтъ тS нб7сA и3 вс‰ созд†ніz тво‰:
6 ты2 сотвори1лъ є3си2 ґдaма и3 дaлъ є3си2 є3мY пом0щницу є4vу ўтверждeніе женY є3гw2: t тёхъ роди1сz человёческое сёмz: ты2 рeклъ є3си2: не добро2 бhти человёку є3ди1ному, сотвори1мъ є3мY пом0щницу под0бную є3мY:
7 и3 нн7э, гDи, не блудодэsніz рaди ѓзъ поeмлю сестрY мою2 сію2, но по и4стинэ: повели2 поми1ловану ми2 бhти и3 съ нeю состарётисz.
8 И# речE съ ни1мъ: ґми1нь.
9 И# спaста џба н0щію, И# востaвъ рагуи1лъ п0йде и3 и3скопA гр0бъ, глаг0лz:
10 є3дA и3 т0й ќмре;
11 И# пріи1де рагуи1лъ въ д0мъ св0й
12 и3 речE є4днэ женЁ своeй: посли2 є3ди1ну t рабhнь, и3 да ви1дитъ, ѓще жи1въ є4сть: ѓще же ни, да погребeмъ є3го2, и3 да никт0же ўвёсть.
13 И# вни1де рабhнz tвeрзши двeрь, и3 њбрёте nбои1хъ спsщихъ,
14 и3 и3зшeдши возвэсти2 и5мъ, ћкw жи1въ є4сть.
15 И# благослови2 рагуи1лъ бGа, глаг0лz: блгcвeнъ є3си2 ты2, б9е, во всsцэмъ бlгословeніи чи1стэмъ и3 с™ёмъ: и3 да блгcвsтъ тS с™jи твои2 и3 вс‰ созд†ніz тво‰, и3 вси2 ѓгGли твои2 и3 и3збрaнни твои2: да блгcвsтъ тS во вёки:
16 блгcвeнъ є3си2, ћкw возвесели1лъ мS є3си2, и3 не бhсть ми2, ћкоже непщевaхъ, но по ми0зэй млcти твоeй сотвори1лъ є3си2 съ нaми:
17 блгcвeнъ є3си2, ћкw поми1ловалъ є3си2 двои1хъ є3динор0дныхъ: сотвори2 и4ма, вLко, млcть, соверши2 жив0тъ и4хъ во здрaвіи съ весeліемъ и3 млcтію.
18 Повелё же рабHмъ засhпати гр0бъ,
19 и3 сотвори2 и5мъ брaкъ днjй четыренaдесzть,
20 И# речE є3мY рагуи1лъ, прeжде дaже соверши1тисz днє1мъ брaка, съ клsтвою, да не и3зhдетъ, ѓще не и3сп0лнzтсz четыренaдесzть днjе брaка:
21 и3 тогдA взeмъ п0лъ и3мёній свои1хъ да п0йдетъ со здрaвіемъ ко nтцY: прHчаz же, є3гдA ўмрY и3 женA моS.