1 И# призвA тwвjа рафаи1ла и3 речe є3мY:
2 ґзарjа брaте возми2 съ соб0ю џтрока и3 двA велблю6да, и3 пойди2 въ р†ги мид‡искіz ко гаваи1лу, и3 принеси2 ми2 сребро2, и3 самого2 приведи2 ми2 на брaкъ,
3 понeже заклS рагуи1лъ не и3сходи1ти ми2,
4 ґ nтeцъ м0й сочислsетъ дни6, и3 ѓще премeдлю мн0гw, скорбёти бyдетъ ѕэлw2.
5 И# и4де рафаи1лъ, и3 пребhсть ў гаваи1ла, и3 дадE є3мY рукописaніе: џнъ же и3знесE мэшцы2 съ печaтьми и3 вдадE є3мY.
6 И# њбyтреневаста кyпнw и3 пріид0ста на брaкъ. И# благослови2 тwвjа женY свою2.