1 Ўпрaви дэлA и4хъ рук0ю прbр0ка с™aгw:
2 проид0ша пустhню неwбитaнную и3 въ непроходи1мыхъ водрузи1ша кyщы,
3 сопроти1вишасz супостaтwмъ и3 tмсти1ша врагHмъ:
4 возжадaша и3 призвaша тебE, и3 данA бhсть и5мъ водA t кaмене несэк0магw и3 и3зцэлeніе жaжды t кaмене жeстока.
5 И$миже бо накaзани бhша врази2 и4хъ,
6 си1ми сjи во њскудёніи сyще благодётелствовани бhша:
7 за и3ст0чникъ ќбw пrнотекyщіz рэки2, кр0вію и3зліsнною смzтeнныz,
8 во њбличeніе младенцеубjйственнагw повелёніz, дaлъ є3си2 и5мъ и3з8oби1лну в0ду безнадeжнw,
9 показaвъ тогдA жaждею, кaкw проти1вныхъ ўмyчилъ є3си2.
10 Е#гдa бо и3скушeни бhша и3 въ ми1лости накaзани, познaша, кaкw во гнёвэ суди1міи нечести1віи мyчишасz:
11 си1хъ бо ћкw nц7ъ ўчaщь и3скуси1лъ є3си2, џнэхъ же ћкw жeстокъ цRь њсуждaz и3стzзaлъ є3си2.
12 Tстоsщіи же и3 присyтствующіи тaкожде мyчишасz:
13 сугyба бо и5хъ пріsтъ печaль и3 стенaніе съ пaмzтію минyвшихъ.
14 Е#гдa бо слhшаху свои1ми мучє1ніи благодёйствуемыхъ џныхъ, познавaху гDа:
15 є3г0же бо дрeвле во tложeніи tвeржена tрек0шасz смэю1щесz, при концы2 собhтіz ўдиви1шасz, непод0бною прaвєднымъ томи1ми жaждею.
16 За помышлє1ніz же без{мнаz непрaвды и4хъ, въ ни1хже заблуди1вше почитaху безсловє1снаz пресмык†ющаzсz и3 ѕвэрeй худhхъ, послaлъ є3си2 и5мъ мн0жество безсловeсныхъ жив0тныхъ во tмщeніе,
17 да познaютъ, ћкw и4миже кто2 согрэшaетъ, си1ми и3 мyчитсz.
18 Не неможaше бо всеси1льнаz рукA твоS, ћже сотвори2 мjръ t без8wбрaзнагw веществA, послaти на ни1хъ мн0жество медвёдей, и3ли2 лю1тыхъ львHвъ,
19 и3ли2 новосоздaнныхъ ћрости и3сп0лненыхъ ѕвэрeй незнaемыхъ, и3ли2 џгненнымъ дhшущихъ дyхомъ, и3ли2 ѕлосмрaдный произносsщихъ дhмъ, и3ли2 стр†шныz и3з8 nчeй и4скры и3спускaющихъ:
20 и4хже не т0кмw врeдъ можaше и3стреби1ти |, но и3 зрaкъ ўстрашaющь погуби1ти.
21 И# без8 тёхъ, є3ди1нымъ дyхомъ пaсти мог0ша, t судA гони1ми и3 развёzни t д¦а си1лы твоеS: но вс‰ мёрою и3 числ0мъ и3 вёсомъ расположи1лъ є3си2.
22 Е$же бо мн0гw мощи2, присyтствуетъ тебЁ всегдA, и3 держaвэ мhшцы твоеS кто2 сопроти1витсz;
23 Понeже, ћкоже стрaжикъ въ превёсэхъ, (тaкw) вeсь мjръ пред8 тоб0ю, и3 ћкw кaплz росы2 ќтренніz, сходsщіz на зeмлю.
24 Ми1луеши же всёхъ, ћкw вс‰ м0жеши, и3 презирaеши грэхи2 человёкwмъ въ покаsніе.
25 Лю1биши же с{щаz вс‰, и3 ни чесогHже гнушaешисz, ±же сотвори1лъ є3си2: нижe бо ненави1дz что2 ўстр0илъ є3си2.
26 Кaкw же пребhло бы что2, ѓще бы ты2 не и3зв0лилъ є3си2; и3ли2, є4же не нарэчeно t тебє2, сохрани1лосz бы;
27 Щади1ши же вс‰, ћкw тво‰ сyть, вLко дш7елю1бче!