1 Во nсмhй мцcъ, вторaгw лёта, при дaріи, бhсть сл0во гDне ко захaріи варахjину, сhну ґддHву, прbр0ку, гlz:
2 прогнёвасz гDь на nтцы2 вaшz гнёвомъ вeліимъ,
3 и3 речeши къ ни6мъ: си1це гlетъ гDь вседержи1тель: њбрати1тесz ко мнЁ, гlетъ гDь си1лъ, и3 њбращyсz къ вaмъ, гlетъ гDь си1лъ.
4 И# не бyдите, ћкоже nтцы2 вaши, и5хже њбличaху прbр0цы прeжніи, глаг0люще: си1це гlетъ гDь вседержи1тель: tврати1тесz t путjй вaшихъ лукaвыхъ и3 t начинaній вaшихъ ѕлhхъ: и3 не послyшаша и3 не внsша послyшати менE, гlетъ гDь (вседержи1тель).
5 Nтцы2 вaши гдЁ сyть и3 прbр0цы; є3дA во вёкъ поживyтъ;
6 Nбaче словесA мо‰ и3 зак0ны мо‰ пріeмлете, є3ли6ка ѓзъ заповёдаю въ д©э моeмъ рабHмъ мои6мъ прbр0кwмъ, и5же пости1гнуша nтцє1въ вaшихъ. И# tвэщaша и3 рёша: ћкоже ўстaви гDь вседержи1тель сотвори1ти нaмъ по путє1мъ нaшымъ и3 по начинaніємъ нaшымъ, тaкw сотвори2 нaмъ.
7 Въ двaдесzть четвeртый первагwнaдесzть мцcа, сeй є4сть мцcъ савaтъ, во втор0е лёто, при дaріи, бhсть сл0во гDне ко захaріи варахjину, сhну ґддHву, прbр0ку, гlz:
8 ви1дэхъ н0щію, и3 сE, мyжъ всёдъ на конS рhжа, и3 сeй стоsше междY горaми њсэнsющими, и3 за ни1мъ к0ни рhжы и3 сёри, и3 пeстри и3 бёли,
9 и3 рёхъ: что2 сjи, г0споди; И# речE ко мнЁ ѓгGлъ глаг0лzй во мнЁ: ѓзъ покажy ти, что2 сyть сі‰.
10 И# tвэщA мyжъ стоsй междY горaми и3 речE ко мнЁ: сjи сyть, и5хже послA гDь њб8ити2 зeмлю.
11 И# tвэщaша ѓгGлу гDню стоsщему междY горaми и3 рёша: њбыд0хомъ всю2 зeмлю, и3 сE, всS землS населeна є4сть и3 молчи1тъ.
12 И# tвэщA ѓгGлъ гDень и3 речE: гDи вседержи1телю, док0лэ не и4маши поми1ловати їеrли1ма и3 грaды їyдwвы, ±же презрёлъ є3си2, сіE седмьдесsтое лёто;
13 И# tвэщA гDь вседержи1тель ѓгGлу глаг0лющему во мнЁ гlг0лы добры6 и3 словесA ўтBшна.
14 И# речE ко мнЁ ѓгGлъ глаг0лzй во мнЁ: возопjй глаг0лz: си1це гlетъ гDь вседержи1тель: ревновaхъ по їеrли1му и3 сіHну рвeніемъ вели1кимъ,
15 и3 гнёвомъ вeліимъ ѓзъ гнёваюсz на kзhки напaдающыz: занE ѓзъ ќбw прогнёвахсz мaлw, nни1 же налег0ша во ѕл†z.
16 Сегw2 рaди си1це гlетъ гDь: њбращyсz ко їеrли1му щедр0тами, и3 хрaмъ м0й сози1ждетсz въ нeмъ, гlетъ гDь вседержи1тель, и3 мёра протsгнетсz во їеrли1мэ є3щE.
17 И# речE ко мнЁ ѓгGлъ глаг0лzй во мнЁ: є3щE возопjй глаг0лz: си1це гlетъ гDь вседержи1тель: є3щE преліsтисz и4мутъ грaди благи1ми, и3 поми1луетъ гDь є3щE сіHна и3 и3зберeтъ є3щE їеrли1ма.
18 И# возвед0хъ џчи мои2 и3 ви1дэхъ, и3 сE, четhри р0зи,
19 и3 рёхъ ко ѓгGлу глаг0лющему во мнЁ: что2 сyть сі‰, г0споди; И# речE ко мнЁ: сjи р0зи расточи1вшіи їyду и3 ї}лz и3 їеrли1ма.
20 И# показa ми гDь четhри древодBлz.
21 И# рёхъ: что2 сjи грzдyтъ сотвори1ти, (г0споди); И# речE: сjи р0зи расточи1вшіи їyду, и3 ї}лz сокруши1ша, и3 никт0же t ни1хъ воздви1же главы2: и3 и3зыд0ша сjи поwстри1ти | въ рукaхъ свои1хъ четhри р0зи, kзhцы возносsщіи р0гъ на зeмлю гDню, є4же расточи1ти ю5.