1 СE, днjе гDни грzдyтъ, и3 раздэлsтсz коры6сти тво‰ въ тебЁ:
2 и3 соберY вс‰ kзhки на їеrли1мъ въ брaнь, и3 плэни1тсz грaдъ, и3 расхи1тzтсz д0мове, и3 жєны2 њсквернsтсz: и3 и3зhдетъ п0лъ грaда въ плэнeніе, ґ њстaнокъ людjй мои1хъ не потребsтсz t грaда.
3 И# и3зhдетъ гDь и3 њполчи1тсz на kзhки w4ны, ћкоже дeнь њполчeніz є3гw2 въ дeнь брaни.
4 И# стaнутъ н0зэ є3гw2 въ дeнь w4нъ на горЁ є3леHнстэй, ћже є4сть прsмw їеrли1му на вост0къ: и3 раздэли1тсz горA є3леHнскаz, п0лъ є3S къ вост0кwмъ и3 п0лъ є3S къ м0рю, пр0пасть вeліz ѕэлw2: и3 ўклони1тсz п0лъ горы2 на сёверъ и3 п0лъ є3S на ю4гъ:
5 и3 засhплетсz дeбрь г0ръ мои1хъ, и3 прильпнeтъ дeбрь г0рнzz дaже до ґсаи1ла и3 нап0лнитсz, ћкоже нап0лнисz t лицA трyса во днeхъ nзjи царS їyдова: и3 пріи1детъ гDь бGъ м0й, и3 вси2 с™jи съ ни1мъ.
6 И# бyдетъ въ дeнь w4нъ, не бyдетъ свётъ, но зимA и3 мрaзъ:
7 и3 бyдетъ дeнь є3ди1нъ, и3 дeнь т0й знaемь бyдетъ гDеви, и3 не дeнь и3 не н0щь, и3 при вeчерэ бyдетъ свётъ.
8 И# въ дeнь w4нъ и3зhдетъ водA живA и3з8 їеrли1ма, п0лъ є3S въ м0ре пeрвое и3 п0лъ є3S въ м0ре послёднее: и3 въ жaтву и3 въ вeсну бyдетъ тaкw.
9 И# бyдетъ гDь въ цRS по всeй земли2: въ дeнь w4нъ бyдетъ гDь є3ди1нъ, и3 и4мz є3гw2 є3ди1но,
10 њбходS всю2 зeмлю и3 пустhню, t гаваи2 и3 до реммHна, на ю4гъ їеrли1му: и3 вознесeтсz на мёстэ и3 пребyдетъ t врaтъ веніамjнихъ до мёста врaтъ пeрвыхъ, дaже до врaтъ ўг0лныхъ и3 до столпA ґнамеи1лz и3 до подточи1ліz царeва.
11 И# вселsтсz въ нeмъ, и3 ґнafема не бyдетъ ктомY, и3всели1тсz їеrли1мъ надёzйсz.
12 И# сіE бyдетъ падeніе, и4мже и3зсэчeтъ гDь вс‰ лю1ди, є3ли1цы воевaша на їеrли1мъ: и3стaютъ плHти и4хъ стоsщихъ на ногaхъ свои1хъ, и3 nчесA и5мъ и3стекyтъ и3з8 њб0чій и4хъ, и3 љзhкъ и4хъ и3стaетъ во ўстёхъ и4хъ.
13 И# бyдетъ въ дeнь w4нъ ќжасъ гDень вeлій на ни1хъ: и3 и4мутсz кjйждо за рyку бли1жнzгw своегw2, и3 соплетeтсz рукA є3гw2 къ руцЁ бли1жнzгw своегw2.
14 И# їyда њполчи1тсz во їеrли1мэ и3 соберeтъ крёпость всёхъ людjй w4крестъ, злaто и3 сребро2 и3 ри6зы во мн0жество ѕэлw2.
15 И# сіE бyдетъ падeніе к0нємъ и3 мскHмъ, и3 велблю1дwмъ и3 nслHмъ, и3 всBмъ скотHмъ сyщымъ въ полцёхъ џнэхъ, по падeнію семY.
16 И# бyдетъ, є3ли1цы ѓще њстaнутсz t всёхъ kзы6къ пришeдшихъ на їеrли1мъ, и3 взhдутъ на всsкое лёто покланsтисz цRю2 гDу вседержи1телю и3 прaздновати прaздникъ скинопигjи.
17 И# бyдетъ, є3ли1цы ѓще не взhдутъ t всёхъ племeнъ земли2 во їеrли1мъ поклони1тисz цRю2 гDу вседержи1телю, и3 сjи џнэмъ приложaтсz, не бyдетъ на ни1хъ дождS.
18 Ѓще же колёно є3гЂпетское не взhдетъ, ни пріи1детъ, и3 на си1хъ бyдетъ ћзва, є4юже порази1тъ гDь вс‰ kзhки, є3ли1цы ѓще не взhдутъ, є4же прaздновати прaздникъ скинопигjи.
19 Сeй бyдетъ грёхъ є3гЂпту и3 грёхъ всBмъ kзhкwмъ, є3ли1цы ѓще не взhдутъ, є4же прaздновати прaздникъ скинопигjи.
20 Въ дeнь w4нъ бyдетъ є4же во ўздЁ конS, с™о гDу вседержи1телю: и3 бyдутъ кон0би въ домY гDни ћкw чaшы пред8 лицeмъ nлтарS,
21 и3 бyдетъ всsкъ кон0бъ во їеrли1мэ и3 во їyдэ с™ъ гDеви вседержи1телю: и3 пріи1дутъ вси2 жрyщіи и3 пріи1мутъ t ни1хъ и3 сварsтъ въ ни1хъ, и3 не бyдетъ хананeй ктомY во хрaмэ гDа вседержи1телz въ дeнь w4нъ.