1 И# возвед0хъ џчи мои2 и3 ви1дэхъ, и3 сE, мyжъ, и3 въ руцЁ є3гw2 ќже землемёрно.
2 И# рёхъ къ немY: кaмw грzдeши ты2; И# речE ко мнЁ: размёрити їеrли1ма, є4же ви1дэти, коли1ка широтA є3гw2 є4сть и3 коли1ка долготA.
3 И# сE, ѓгGлъ глаг0лzй во мнЁ стоsше, и3 и4нъ ѓгGлъ и3схождaше во срётеніе є3мY
4 и3 речE къ немY глаг0лz: тецы2 и3 рцы2 къ ю4ноши џному глаг0лz: плодови1тw насели1тсz їеrли1мъ t мн0жества человёкwвъ и3 скотHвъ, и5же посредЁ є3гw2:
5 и3 ѓзъ бyду є3мY, гlетъ гDь, стэнA џгнена w4крестъ и3 въ слaву бyду посредЁ є3гw2.
6 Q, q, бэжи1те t земли2 сёверныz, гlетъ гDь, занE t четhрехъ вётрwвъ небeсныхъ соберY вы2, гlетъ гDь:
7 въ сіHнъ спасaйтесz, живyщіи во дщeри вавmлHнстэй.
8 ЗанE си1це гlетъ гDь вседержи1тель: в8слёдъ слaвы послA мS на kзhки плэни1вшыz вaсъ, занE касazйсz вaсъ ћкw касazйсz въ зёницу џка є3гw2:
9 занE, сE, ѓзъ наношY рyку мою2 на нS, и3 бyдутъ корhсть раб0тающымъ и5мъ, и3 ўразумёете, ћкw гDь вседержи1тель послa мz.
10 Красyйсz и3 весели1сz, дщи2 сіHнz, занE, сE, ѓзъ грzдY и3 вселю1сz посредЁ тебє2, гlетъ гDь.
11 И# прибёгнутъ kзhцы мн0зи ко гDу въ т0й дeнь и3 бyдутъ є3мY въ лю1ди и3 вселsтсz посредЁ тебє2, и3 ўразумёеши, ћкw гDь вседержи1тель послa мz къ тебЁ.
12 И# наслёдитъ гDь їyду, ўчaстіе своE на земли2 с™ёй, и3 и3зберeтъ є3щE їеrли1ма.
13 Да благоговёетъ всsка пл0ть t лицA гDнz, ћкw востA и3з8 w4блакъ с™hхъ свои1хъ.