1 И# њбрати1хсz и3 возвед0хъ џчи мои2 и3 ви1дэхъ, и3 сE, четhри колєсни1цы и3сходsщыz и3з8 среди1ны двои1хъ г0ръ, г0ры же тЁ бёша г0ры мBдzны:
2 въ колесни1цэ пeрвэй к0ни рhжы, и3 въ колесни1цэ вторёй к0ни врaни,
3 и3 въ колесни1цэ трeтіей к0ни бёли, и3 въ колесни1цэ четвeртэй к0ни пeстри ск0ри.
4 И# tвэщaхъ и3 рёхъ ко ѓгGлу глаг0лющему во мнЁ: что2 сyть сі‰, г0споди;
5 И# tвэщA ѓгGлъ глаг0лzй во мнЁ и3 речE: сі‰ сyть четhри вётри небeсніи, и5же и3сх0дzтъ предстaти гDу всеS земли2.
6 Въ нeйже бёху к0ни врaни, и3схождaху на зeмлю сёверскую, и3 бёліи и3схождaху в8слёдъ и4хъ, и3 пeстріи и3схождaху на зeмлю ю4жную,
7 и3 ск0ріи и3схождaху и3 њзирaху є4же њб8ити2 зeмлю. И# речE: и3ди1те, њбыди1те зeмлю. И# њбыд0ша зeмлю.
8 И# возопи2 и3 речE ко мнЁ глаг0лz: сE, и3сходsщіи на зeмлю сёверскую ўпок0иша ћрость мою2 на земли2 сёверстэй.
9 И# бhсть сл0во гDне ко мнЁ гlz:
10 пріими2, ±же t плёна t кнzзeй и3 t ключи1мыхъ є3гw2 и3 t разумёвшихъ є3го2, и3 вни1деши ты2 въ дeнь w4нъ въ д0мъ їwсjи соф0ніина, грzдyщагw t вавmлHна,
11 и3 пріи1меши сребро2 и3 злaто, и3 сотвори1ши вэнцы2, и3 возложи1ши на главY їисyсу їwседeкову, їерeю вели1кому,
12 и3 речeши къ немY: си1це гlетъ гDь вседержи1тель: сE, мyжъ, вост0къ и4мz є3мY, и3 под8 ни1мъ возсіsетъ, и3 сози1ждетъ хрaмъ гDень:
13 и3 т0й пріи1метъ добродётель, и3 сsдетъ и3 воз8wбладaетъ на прест0лэ своeмъ, и3 бyдетъ їерeй њдеснyю є3гw2, и3 совётъ ми1ренъ бyдетъ междY nбёма,
14 ґ вэнeцъ бyдетъ терпsщымъ и3 ключи6мымъ є3мY и3 разумёвшымъ є3го2, и3 въ благодaть сhну соф0ніину, и3 въ pал0мъ во хрaмэ гDни:
15 и3 и3здалeча t си1хъ пріи1дутъ и3 сози1ждутъ во хрaмэ гDни, и3 ўразумёете, ћкw гDь вседержи1тель послa мz къ вaмъ: и3 бyдетъ, ѓще слyшающе послyшаете глaса гDа бGа вaшегw.