1 Прbр0чество словесE гDнz въ земли2 седрaха и3 дамaска жeртвы є3гw2: занE гDь призирaетъ на человёки и3 на вс‰ кwлёна ї}лєва,
2 и3 во и3мafэ въ предёлэхъ є3гw2 тЂръ и3 сідHнъ, ћкw ўмудрёша ѕэлw2.
3 И# создA тЂръ твєрдhни себЁ и3 собрA сребро2 ћкw пeрсть и3 злaто ћкw брeніе путjй.
4 Сегw2 рaди гDь наслёдитъ | и3 порази1тъ въ м0ре си1лу є3гw2, и3 т0й nгнeмъ поsстсz.
5 Ўви1дитъ ґскалHнъ и3 ўбои1тсz, и3 гaза и3 поболи1тъ ѕэлw2, и3 ґккарHнъ, ћкw постыдёсz њ ўповaніи своeмъ: и3 поги1бнетъ цaрь t гaзы, и3 ґскалHнъ не и4мать насели1тисz.
6 И# вселsтсz и3ноплемє1нницы во ґзHтэ, и3 разрушY досаждeніе и3ноплемeнникwвъ,
7 и3 и3змY кр0вь и4хъ и3з8 ќстъ и4хъ и3 мeрзwсти и4хъ и3з8 среди1ны зубHвъ и4хъ, и3 њстaвzтсz и3 сjи бGу нaшему и3 бyдутъ ћкw тhсzщникъ во їyдэ, и3 ґккарHнъ ћкоже їевусeй.
8 И# подстaвлю хрaму моемY воздвижeніе, є4же не сквозЁ ходи1ти, нижE возвращaтисz, и3 ктомY не и4мать пріити2 на нS и3згонszй: ћкw нн7э ви1дэхъ nчи1ма мои1ма.
9 Рaдуйсz ѕэлw2, дщи2 сіHнz, проповёдуй, дщи2 їеrли1млz: сE, цRь тв0й грzдeтъ тебЁ првdнъ и3 сп7сazй, т0й кр0токъ и3 всёдъ на под8zрeмника и3 жребцA ю4на.
10 И# потреби1тъ колєсни1цы t є3фрeма и3 к0ни t їеrли1ма, и3 потреби1тъ лyкъ брaнный, и3 мн0жество, и3 ми1ръ t kзhкwвъ: и3 њбладaетъ водaми t м0рz до м0рz и3 t рёкъ до и3сх0дищъ земли2.
11 И# ты2 въ кр0ви завёта твоегw2 и3спусти1лъ є3си2 ќзники тво‰ t р0ва не и3мyща воды2.
12 Сsдите въ твердёлехъ, свsзани с0нмища, и3 за є3ди1нъдeнь пришeлствіz твоегw2 сугyбw воздaмъ ти2.
13 Занeже напрzг0хъ тS себЁ, їyдо, ћкw лyкъ, и3сп0лнихъ є3фрeма, и3 воздви1гну ч†да тво‰, сіHне, на ч†да є4ллинска, и3 њсzжY тS ћкw мeчь рaтника.
14 И# гDь на ни1хъ kви1тсz, и3 и3зhдетъ ћкw м0лніz стрэлA є3гw2: и3 гDь бGъ вседержи1тель въ трубY вострyбитъ и3 п0йдетъ въ шyмэ прещeніz своегw2.
15 ГDь вседержи1тель защи1титъ и5хъ, и3 поzдsтъ |, и3 посhплютъ и5хъ кaменіемъ прaщнымъ, и3 и3спію1тъ кр0вь и4хъ ћкw віно2, и3 и3сп0лнzтъ nкри1ны ћкw жeртвенникъ.
16 И# сп7сeтъ | гDь бGъ и4хъ въ дeнь w4нъ, ћкw џвцы лю1ди сво‰: занE кaменіе с™о валsетсz на земли2 є3гw2.
17 Ѓще что2 блaго є3гw2, и3 ѓще что2 добро2 є3гw2, пшени1ца ю4ношамъ и3 віно2 благоухaнно дёвамъ.