1 Собери1тесz и3 свzжи1тесz, kзhкъ ненакaзанный,
2 прeжде нeже бhти вaмъ ћкоже цвёту мимоходsщу въ дeнь, прeжде нeже пріити2 на вы2 гнёву гDню, прeжде нeже пріити2 на вы2 дню2 ћрости гDни.
3 Взыщи1те гDа, вси2 смирeнніи земли2, сyдъ содэвaйте и3 прaвды взыщи1те, (взыщи1те кр0тости) и3 tвэщaйте |, ћкw да покрhетесz въ дeнь гнёва гDнz.
4 ЗанE гaза расхищeна бyдетъ, и3 ґскалHнъ во и3зчезновeніе бyдетъ: и3 ґзHтъ въ полyдни tвeржетсz, и3 ґккарHнъ и3скорени1тсz.
5 Г0ре живyщымъ на ќжи морстёмъ, пришeлцы кри1тстіи: сл0во гDне на вaсъ, ханаaне, землE и3ноплемeнникwвъ, и3 погублю1 вы t жили1ща:
6 и3 бyдетъ кри1тъ пaжить стадaмъ и3 њгрaда nвцaмъ,
7 и3 бyдетъ ќже морск0е њстaвшымъ д0му їyдина: на ни1хъ пожирyютъ въ домёхъ ґскалHнихъ, къ вeчеру витaти и4мутъ t лицA сынHвъ їyдиныхъ, ћкw присэти2 и5хъ гDь бGъ и4хъ и3 возврати2 плёнъ и4хъ.
8 Слhшахъ поношє1ніz мw†влz и3 ўкори6зны сынHвъ ґммHнихъ,њ ни1хже поношaху лю1демъ мои6мъ и3 величaхусz на предёлы мо‰.
9 Сегw2 рaди живY ѓзъ, гlетъ гDь си1лъ, бGъ ї}левъ: занE мwaвъ ћкw сод0ма бyдетъ, и3 сhнове ґммw6ни ћкw гом0рра, и3 дамaскъ њстaвленъ ћкw ст0гъ гумeнный и3 разорeнъ во вёкъ: и3 пр0чіи людjй мои1хъ расхи1тzтъ |, и3 њстaвшіи kзhка моегw2 наслёдzтъ и5хъ.
10 СіE и5мъ за досаждeніе и4хъ, занE поноси1ша и3 возвели1чишасz на лю1ди гDа вседержи1телz.
11 Kви1тсz гDь на ни1хъ и3 потреби1тъ вс‰ б0ги kзhкwвъ земнhхъ: и3 покл0нzтсz є3мY кjйждо t мёста своегw2, вси2 џстрови kзhчестіи.
12 И# вы2, мyрини, ћзвени nрyжіемъ мои1мъ бyдете.
13 И# прострeтъ рyку свою2 на сёверъ и3 погуби1тъ ґссmрjанина, и3 положи1тъ нінеvjю во и3зчезновeніе безв0дно, ћкw пустhню:
14 и3 пожирyютъ посредЁ є3S стадA и3 вси2 ѕвёріе земнjи, и3 хамеле0ны и3 є4жеве во гнёздахъ є3S вогнэздsтсz: и3 ѕвёріе возвhютъ въ разсёлинахъ є3S, и3 врaнове во вратёхъ є3S, занE кeдръ возношeніе є3S.
15 Сeй грaдъ през0рливый, живsй на ўповaніи, глаг0лzй въ сeрдцы своeмъ: ѓзъ є4смь, и3 нёсть по мнЁ є3щE: кaкw бhсть во и3зчезновeніе, пaжить ѕвэрє1мъ; всsкъ мимоходsй сквозЁ є3го2 позви1ждетъ и3 воздви1гнетъ руцЁ свои2.